แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ

    This is a required question