แบบฟอร์มสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดทำเว็บไซต์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบร่วมข้อมูล และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ที่สามารถรองรับการแสดงผลได้หลายอุปกรณ์(Responsive Web)
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร
ภาพประกอบดึงดูดทำให้เกิดความน่าสนใจ
ความพึงพอใจต่อเนื้อหา (Content) บนเว็บไซต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะดวกในช่องทางการติดต่อขอใช้บริการ
สามารถตอบคำถาม ชี้แจง ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
ความเอาใจใส่ และความพร้อมในการให้บริการ
ให้บริการอย่างสุภาพ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms