02. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1/25573.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี152122557ส.เชิญ-อ.ยิ่งสวัสดิ์(มข.).pdfhttp://goo.gl/M94W9u
4
2รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 252/25573.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1525112557คำสั่ง สป.วท. 252-57.pdfhttp://goo.gl/ghtJVf
5
3รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 12 ธันวาคม 573.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1512122557scan0106.pdfhttp://goo.gl/0kfyxp
6
4รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2/25573.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1516122557yyy.pdfhttp://goo.gl/IO3RH2
7
5รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลคณะกรรมการ SEGA 04 – March 30 – 31 2015 3.4 กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางวิชาการในต่างสถาบันFaculty of Architecture, Kasetsart University2030325583132558SEGA04_Program_Overview_(Updated 19 dec).pdfhttp://goo.gl/0xBAUK
8
6รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลพิจารณาบทความตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 53 สภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพสำหรับผู้สูงอายุ4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บทความภาษาไทยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1019122557http://goo.gl/SXFQP7
9
7รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลพิจารณาบทความตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 53 การจัดสวนแนวตั้งเพื่อการลดความร้อนในอาคาร4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บทความภาษาไทยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1019122557http://goo.gl/SXFQP7
10
8รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลพิจารณาบทความตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 53 แผ่นดูดซับเสียงจากกระดาษในสำนักงานใช้แล้ว4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บทความภาษาไทยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1019122557http://goo.gl/SXFQP7
11
9รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลวิทยากร มหกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์คลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3023122557http://goo.gl/YaRyh6
12
10รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลตรวจการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพคณะทันตแพทยศาสตร์1530122557http://goo.gl/yVUW5o
13
11รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลชี้แจง การประกวดราคาอุทยานวิทยาศาสตร์ ขอนแก่น3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี151912558http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/scan0128.pdf
14
12รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลพิจารณาคัดเลือกพนักงาน ช่างทันตกรรม3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพคณะทันตแพทยศาสตร์152112558http://goo.gl/uMfrhh
15
13รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 1/25583.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี151722558http://goo.gl/0LZROf
16
14รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลกรรมการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งช่างทันตกรรม3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพคณะทันตแพทยศาสตร์152242558img675.pdfhttp://goo.gl/wtUn8R
17
15รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลกรรมการสำรวจพื้นที่ดำเนินการ โครงการ บ้านป่าหัด ปัวต้นแบบ3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว151911255721112557http://goo.gl/obTOIY
18
16รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลกรรมการนำเสนอต่อเจ้าของโครงการ โครงการ บ้านป่าหัด ปัวต้นแบบ3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว152012255722122557http://goo.gl/obTOIY
19
17รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลวิทยากรโครงการอบรมสัมมนา อาคารเขียว3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น303112558http://goo.gl/Ht26N9
20
18รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลออกแบบโครงการจุฬามณีเจียสถาน โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ขอนแก่น3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบวัดศรีนวล ขอนแก่น1001062557http://goo.gl/4AUDLlลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
21
19รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลออกแบบปรับปรุงอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 5 รายการ3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบคณะพยาบาลศาสตร์100782557http://goo.gl/qPVnl3ลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
22
20รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลออกแบบอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน สำนักงานอธิการบดี3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน1001582557http://goo.gl/HdLNkCลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
23
21รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลออกแบบปรับปรุงอาคารสภาพแวดล้อมศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก 3 ตุลาคม 573.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบคณะพยาบาลศาสตร์1003102557http://goo.gl/zmNbeKลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
24
22รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลออกแบบบ้านที่มีความเป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว น่าน10013102557http://goo.gl/hqA9bkลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
จำนวนงานบริการวิชาการรวมค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
220775
Loading...
 
 
 
งานบริการวิชาการ รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
งานวิจัย รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
บทความตีพิมพ์วารสาร รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
บทความตีพิมพ์การประชุม รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
รวมคะแนน
data basic