แบบประเมินผลเว็บไซต์กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อทำการวัดความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองแผนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและการให้บริการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพผู้ตอบ *
โปรดระบุ
1.3 ท่านใช้งานส่วนใดของเว็บไซต์(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
2.1 ด้านการออกแบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โครงสร้างและการจัดการระบบของข้อมูล
ความเหมาะสมของการออกแบบหน้าจอและกราฟิก
3. ความเหมาะสมของขนาดและสีของตัวอักษร
ความทันสมัยของเว็บไซต์
2.2 ด้านการใช้งาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
มีเมนูชัดเจน และสะดวกต่อการใช้งาน
เนื้อหา/ข้อมูลมีความเหมาะสมและถูกต้อง
ความทันสมัยของข้อมูลในเว็บไซต์
2.3 ความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse - Terms of Service