แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ "หน่วยการเงินและบัญชี"
คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานภายในสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ คำตอบของท่านจะเป็นความลับ และการนำเสนอผลจะนำเสนอเป็นภาพรวม
2. กรุณาทำเครื่องหมายหน้าข้อความที่ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
วุฒิการศึกษา
สถานภาพ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ยิ้มแย้ม แจ่มใส ในการให้บริการ
1.2 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
1.3 การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน
1.4 ความเสมอภาคในการให้บริการกับผุ้มาติดต่อราชการ
1.5 ให้บริการประทับใจ
1.6 ได้รับบริการรวดเร็ว
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
2.2 ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ ชัดเจน
2.3 ความรวดเร็วในการประสานงาน
2.4 การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยในการให้บริการ
2.5 ผู้รับบริการไม่ต้องรอนาน เมื่อมาติดต่อ
3. ด้านอื่นๆ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 สามารถติดต่อขอรับบริการได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ , E-mail , Line , Facebook , Website
3.2 มีที่นั่งรอสำหรับผู้มาติดต่อ
3.3 การจัดสถานที่รับบริการเป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย
4. ความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม
ส่วนที่ 3 ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms