แบบประเมิน (การทัศนศึกษา) 7th SCIUS FORUM

  1. ข้อมูลทั่วไป

  เลือกหรือระบุข้อความที่ตรงกับตามข้อเท็จจริงของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ความพึงพอใจด้านการเดินทางทัศนศึกษา

  เลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
  การชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
  ความสะดวก ปลอดภัย ของโรถโดยสารที่ใช้ในการเดินทาง
  กิจกรรมนันทนาการขณะเดินทาง
  การดูแล เอาใจใส่ของ Staff ประจำเส้นทาง
  ความเหมาะสมของรูปแบบการทัศนศึกษา
  วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้สถานที่ต่าง ๆ (ถ้ามี)
  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
  อาหารว่าง และอาหารกลางวันระหว่างทัศนศึกษา
  Please enter one response per row
  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน
  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียง
  วัดพระบาทภูพานคำ
  พระธาตุขามแก่น
  วัดหนองแวงพระอารามหลวง
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินฉบับนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น