แบบสอบถามความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1,332 responses
Loading...
Loading responses...
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
No responses yet for this question.
ชั้นปี
No responses yet for this question.
ภูมิลำเนา
No responses yet for this question.
คณะ
No responses yet for this question.
สาขาวิชา
No responses yet for this question.
เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธี
No responses yet for this question.
ช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เลือก 3 ข้อ โดยเรียงตามลำดับที่ท่านได้รับข้อมูลมากที่สุด
สำคัญลำดับที่ 1 (กรอกตัวเลข จากตัวเลือกด้านบน)
No responses yet for this question.
สำคัญลำดับที่ 2 (กรอกตัวเลข จากตัวเลือกด้านบน)
No responses yet for this question.
สำคัญลำดับที่ 3 (กรอกตัวเลข จากตัวเลือกด้านบน)
No responses yet for this question.
เหตุผลที่ท่านมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เลือก 3 ข้อ โดยเรียงตามลำดับที่ท่านได้รับข้อมูลมากที่สุด
สำคัญลำดับที่ 1 (กรอกตัวเลข จากตัวเลือกด้านบน)
No responses yet for this question.
สำคัญลำดับที่ 2 (กรอกตัวเลข จากตัวเลือกด้านบน)
No responses yet for this question.
สำคัญลำดับที่ 3 (กรอกตัวเลข จากตัวเลือกด้านบน)
No responses yet for this question.
เหตุผลที่ท่านมาเรียนในคณะที่ท่านเลือก ให้เลือก 3 ข้อ โดยเรียงตามลำดับที่ท่านได้รับข้อมูลมากที่สุด
สำคัญลำดับที่ 1 (กรอกตัวเลข จากตัวเลือกด้านบน)
No responses yet for this question.
สำคัญลำดับที่ 2 (กรอกตัวเลข จากตัวเลือกด้านบน)
No responses yet for this question.
สำคัญลำดับที่ 3 (กรอกตัวเลข จากตัวเลือกด้านบน)
No responses yet for this question.
ตอนที่ 2 ความคาดหวังต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ความคาดหวังด้านการเรียนการสอน
No responses yet for this question.
ความคาดหวังด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ สวัสดิการและสวัสดิภาพ
No responses yet for this question.
ความคาดหวังหลังสำเร็จการศึกษา
No responses yet for this question.
ความคาดหวังอื่นๆ ของท่านต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
.