การเปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๕๘ และร่วมงานสัมมนา " Current Trends and Future Direction of Digital Economy in Thailand" เศรษฐกิจดิจิตอลประเทศไทย : แนวโน้มและทิศทางในอนาคต โดย อาจารย์ปริญญา หอมอเนก

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 113 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข้อมูล

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question