แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
๑.เพศ *
๒. อายุ *
๓.อาชีพ *
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
รายละเอียด : ด้านข้อมูล
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๒.๑.๑ มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
๒.๑.๒ ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
๒.๑.๓ ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
๒.๑.๔ ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
รายละเอียด : ด้านการใช้งาน
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๒.๒.๑ ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
๒.๒.๒ ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
๒.๒.๓ สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
ส่วนที่ 4 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
รายละเอียด : ด้านรูปแบบ
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๒.๓.๑ ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
๒.๓.๒ ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
ส่วนที่ 5 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
รายละเอียด : ด้านการใช้ประโยชน์
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๒.๔.๑ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ส่วนที่ 6 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ
Your answer
กรุณากรอก E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์
Your answer
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา. Report Abuse