แบบสอบถาม โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560 สพป.ขอนแก่น เขต 4
แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ ใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านวิทยากร
2. ด้านการบริหารจัดการ
3. ด้านนำความรู้ไปใช้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
จบการศึกษา *
ตำแหน่ง *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
1. ด้านวิทยากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
การตอบข้อซักถาม
2. ด้านบริหารจัดการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีสุด
ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม
ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์
ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม
การจัดอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม
การจัดห้องพักมีความเหมาะสม
3. ด้านการนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms