แบบสอบถาม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4
แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาตนเอง ด้วยระบบ TEPE Online ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูและบุคลากรใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านรูปแบบวิธีการพัฒนา
2. ด้านประสิทธิภาพของระบบ
3. ด้านประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online ในด้านรูแบบวิธีการพัฒนา ด้านประสิทธิภาพของระบบ และด้านประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน
2. ระบบ TEPE Online หมายถึง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ซึ่งเข้ารับการพัฒนาผ่านทางเว๊บไซต์ p://www.tepeonline.org
3. รูปแบบวิธีการพัฒนา หมายถึง รูปแบบวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online เป็นกระบวนการพัฒนาโดยใช้ ICT ที่สามารถเรียนรู้ได้ ทุกสถานที่ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจของตนเอง โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการอบรม การอบรมผ่านสื่อวีดีทัศน์ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพัฒนา ส่งงานตามใบงานที่กำหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมบนกระดานสนทนา
4. ประสิทธิภาพของระบบ หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบ TEPE Online ดังนี้
(1) การสมัครสมาชิก หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้ารับการพัฒนา โดยสมัครเป็นสมาชิกระบบ TEPE Online ผ่าน hpp://www.tepeonline.org เพื่อเข้าสู่ระบบ
(2) การเข้ารับการพัฒนา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้ารับการพัฒนาตามวิธีการ และเกณฑ์ที่กำหนดตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) เลือกวัตถุประสงค์การพัฒนา
2) เลือกหลักสูตรการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ หรือความต้องการของตนเอง
3) ดำเนินการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาที่หลักสูตรกำหนดไว้ ประกอบด้วย ทดสอบก่อนพัฒนา เรียนรู้ตามกระบวนการที่หลักสูตรกำหนด และทดสอบหลังพัฒนา
(3) การประเมินผลการพัฒนา หมายถึง ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรผลการพัฒนา
หมายเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเร็วหรือความช้าของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีความเร็วแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ หรือขนาดความเร็วของอินเทอร์เน็ตของผู้เข้ารับการพัฒนา
5. ประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน หมายถึง ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษาผ่านระบบ TEPE Online ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองหน่วยงาน สามารถพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน และสามรารถนำความรู้ไปขยายผลให้กับบุคลากร หน่วยงานและผู้ที่สนใจ
ตอนที่ 1 ข้อมูลและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
ตำแหน่ง
หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา
เลือกรายวิชาที่ผ่านการพัฒนาทั้งหมด
หมวดที่ 1 หมวดองค์ความรู้
หมวดที่ 2 หมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้
หมวดที่ 3 หมวดสมรรถนะหลัก
หมวดที่ 4 หมวดสมรรถนะประจำสายงาน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาตนเอง ด้วยระบบ TEPE Online
1. ด้านรูปแบบการพัฒนา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการและระยะเวลาในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของวิทยากรประจำหลักสูตรกับความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนา
ความเหมาะสมของสื่อประกอบการพัฒนา
การเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการ
การเข้าร่วมกิจกรรม ถาม-ตอบ บนกระดานสนทนา
จำนวนแบบทดสอบ ก่อน-หลังการพัฒนา
2. ด้านประสิทธิภาพของระบบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีสุด
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการพัฒนาโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการพัฒนา
คู่มือและเอกสารประกอบการพัฒนา
ลำดับขั้นตอนการพัฒนารายวิชา
การแก้ปัญหาระหว่างการพัฒนาของ Call Center
ขั้นตอนการทดสอบก่อน-หลัวการพัฒนาและขั้นตอนการขอวุฒิบัตร รับรองความรู้
3. ด้านประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรครอบคลุมตรงกับความต้องการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
การนำทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การนำความรู้และทักษะตามเนื้อหาสาระวิชาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประโยชน์ของวุฒิบัตรหรือใบรับรองความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิทยฐานะหรือการขอต่อไปอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติตามโครงการต่าง ๆ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms