פרסומי מכון ירושלים למחקרי מדיניות JerusalemInstitute.org.il
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
לינקכותר
Title
נושא
Subject
תת נושא (אם יש)
Subtopic
מחבר/ת א
Author A
מחבר/ת ב
Author B
מחבר/ת ג
Author C
מחבר/ת ד
Author D
מחבר/ת ה
Author E
מחבר/ת ו
Author F
מחבר/ת ז
Author G
שנת פרסום
Publication Year
שפה Langמספר קטלוגי (החל מ-2010)תגיות- מופרדות ב,תקציר
2
Vמחקרים על הפיקוח במחוז החרדי של משרד החינוך: בין רשויות, רשתות והציבוריות החרדיתענת בארט (עורכת)2018עב480מערכת החינוך, מערכת החינוך החרדית, המוכר שאינו רשמי, המחוז החרדי, משרד החינוך, רשויות מקומיות, הזרם הממלכתי-חרדי, יחסי עבודה, תהליכי שינוי, ציבוריות חרדיות, פיקוח חינוכי, אוטונומיה חינוכית, החברה הישראלית, החברה החרדיתספר זה הוא ניסיון ראשון לבחון את התהליכים המתרחשים בתהליך הקמתו של המחוז החרדי במשרד החינוך. הספר מציג ששה מחקרי גישוש איכותניים ביחס לתהליכים המתרחשים במחוז החרדי, שהוקם בשנת 2014 והחליף את האגף המוכר־שאינו־רשמי. עצם הקמת המחוז מהווה שינוי מהותי ביחסים המורכבים שבין מדינת ישראל לבין מערכת החינוך החרדית. הקמת המחוז גם עשויה להעיד על תהליכי השינוי שעוברים על החברה הישראלית ביחסה לחברה החרדית. תהליכים אלו מתקבלים בציבוריות החרדיות באמביוולנטיות, בשל הצורך בפיקוח חינוכי־פדגוגי מחד גיסא, אל מול התערערות האוטונומיה החינוכית של מערכת החינוך החרדית, מאידך גיסא.
3
Vהפוטנציאל הכלכלי והחברתי של יציאת נשים ערביות בירושלים לעבודהימית נפתלייובל שיפטן2018עבתעסוקה, נשים, נשים ערביות, מזרח ירושלים, יציאה לעבודהבשנים האחרונות פעלה הממשלה להעלאת שיעור התעסוקה בישראל בכלל ובקרב נשים ערביות בפרט. לאור זאת, שיעור התעסוקה הכללי עלה בעשור האחרון, וכך גם שיעור התעסוקה של נשים ערביות, שעלה ל-35%. עם זאת, בקרב הנשים הערביות בירושלים לא ניכר שינוי משמעותי בשיעור התעסוקה בשנים האחרונות והוא נותר סביב ה-20%. נראה כי הכלים שהופעלו אינם משיגים את ההשפעה הרצויה בקרב תושבות מזרח ירושלים, אם בשל יישום לא מספק שלהם בעיר ואם בשל חוסר התאמה לאוכלוסייה הספציפית, נוכח החסמים הייחודיים לה. מטרתו של דו"ח זה היא להעריך את התרומה הכלכלית הגלומה לירושלים בכניסת נשים ערביות תושבות העיר, אשר אינן מבקשות עבודה כיום, לשוק העבודה.
4
Vפוטנציאל הביקוש ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיותעמירם גונןבצלאל כהן Bezalel Cohenאליעזר היון2018עב481חינוך, השכלה, חרדים, תלמידים, ישיבות תיכוניות, לימודי קודש, לימודי חול, בגרותבשנים האחרונות גובר הביקוש ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיות המשלבות לימודי-קודש ולימודים כלליים המכינים לבחינות הבגרות. הביקוש ללימודים אלה בא מצד משפחות חרדיות המבקשות להעניק לבניהן חינוך תורני לצד לימודים כלליים שיקנו להם השכלה כללית ויסייעו להם להתפרנס ברמה גבוהה. הביקוש הגובר להשכלה כזאת מביא לפתיחת ישיבות נוספות מסוג זה. מכון ירושלים למחקרי מדיניות בודק בפרסום זה, באמצעות שני סקרים, את הנכונות בקרב ההורים בחברה החרדית לשלוח את ילדיהם ללימודים בישיבות אלה, ולמעשה את גישתם לנושא לימודי החול. נמצא כי 17% מההורים מעוניינים שילדיהם ילמדו במסגרות אלו, ו-42% נוספים אינם מתנגדים לכך.
5
Vשנתון החברה החרדית בישראל - 2017לי כהנרגלעד מלאךמאיה חושן Maya Chosen2017עבשנתון סטטיסטי, החברה החרדית, שנתון החברה החרדית, חקר החברה החרדית, דמוגרפיה חרדית, אוכלוסייה, מערכת החינוך, דפוסי תעסוקה, היקף העוני, רמת חיים, אורחות חיים, מגמות שינוישנתון החברה החרדית בישראל מציג נתונים סטטיסטיים רבים אודות האוכלוסייה החרדית בישראל והתמורות שפקדו אותה בשנים האחרונות. הפרסום מנתח את האוכלוסייה באופן ישיר התייחסות גם לחינוך, רמת חיים, תעסוקה, אורחות חיים וחרדים בעולם התעסוקה. בפרסום לוחות ותרשימים שמציגים את הנתונים העדכניים ביותר בצד נתוני עבר – כדי שניתן יהיה להשוות בינם ובין המצב הקיים וללמוד על מגמות השינוי לאורך זמן. עקב כך, השנתון הפך למקור מידע מרכזי עבור מעצבי מדיניות, חוקרים ואנשי תקשורת וכן עבור גורמים מתוך החברה החרדית.
6
Vשנתון החברה החרדית בישראל - 2017 תקצירלי כהנרגלעד מלאךמאיה חושן Maya Chosen2017עבשנתון סטטיסטי, החברה החרדית, שנתון החברה החרדית, חקר החברה החרדית, דמוגרפיה חרדית, אוכלוסייה, מערכת החינוך, דפוסי תעסוקה, היקף העוני, רמת חיים, אורחות חיים, מגמות שינוישנתון החברה החרדית בישראל מציג נתונים סטטיסטיים רבים אודות האוכלוסייה החרדית בישראל והתמורות שפקדו אותה בשנים האחרונות. הפרסום מנתח את האוכלוסייה באופן ישיר התייחסות גם לחינוך, רמת חיים, תעסוקה, אורחות חיים וחרדים בעולם התעסוקה. בפרסום לוחות ותרשימים שמציגים את הנתונים העדכניים ביותר בצד נתוני עבר – כדי שניתן יהיה להשוות בינם ובין המצב הקיים וללמוד על מגמות השינוי לאורך זמן. עקב כך, השנתון הפך למקור מידע מרכזי עבור מעצבי מדיניות, חוקרים ואנשי תקשורת וכן עבור גורמים מתוך החברה החרדית.
7
Vעל נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2017מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach 2017עב475שנתון סטטיסטי, השנתון הסטטיסטי, על נתונייך, ירושלים, 2017, שטח, אוכלוסייה, מקורות גידול האוכלוסייה, רווחה, רמת חיים, תעסוקה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, בינוי, תיירותעל נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המגוונות הגרות בעיר, מקורות גידול האוכלוסייה, רווחה ורמת חיים, תעסוקה, חינוך והשכלה גבוהה, דיור ובינוי, ותיירות. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים היוצא לאור במכון מדי שנה.
8
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 6 – ג'בל אל-מוכבראחמד אסמרישראל קמחי Israek Kimhi2017עב466ג'בל אל-מוכבר, גבל אל מוכבר, מזרח ירושלים, שכונות מזרח ירושלים, שכונות פלסטיניות, אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים, תשתיות, תמונת מצב, מצב כלכלי חברתימחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. מטרת המחקרים לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות ג'בל אל-מוכבר והדוחות אודות השכונות הנוספות, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציעים מנגנוני צמיחה ופיתוח, אשר ייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים. http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
9
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים - מחקר תשתית והערכה - דו"ח מספר 7 - אבו תוריערה איסר Ya'ara Issar2017עב474אבו תור, מזרח ירושלים, שכונות מזרח ירושלים, שכונות פלסטיניות, אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים, תשתיות, תמונת מצב, מצב כלכלי חברתימחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. מטרת המחקרים לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות אבו תור והדוחות אודות השכונות הנוספות, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציעים מנגנוני צמיחה ופיתוח, אשר ייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים.
http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
10
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2017 (מספר 31)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)יאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraאלון קופרארדאלון קופרארד Alon Kupererdדפנה שמרדפנה שמר Dafna Shemer שעיה רוזנבלום Shaya Rosenblum2017עבהשנתון הסטטיסטי, השנתון הסטטיסטי לירושלים, 2017, שטח, אקלים, איכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה, עלייה, רמת חיים, רווחה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, בינוי, דיור, תחבורה, תשתיות, תיירות, חינוך, תרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייההשנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון: שטח, אקלים ואיכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה ועלייה, רמת חיים ורווחה, תעסוקה, עסקים ותעשייה, בינוי ודיור, תחבורה ותשתיות, תיירות, חינוך ותרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982.
11
Vמבעד לתקרת הזכוכית - פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושליםמריק שטרןאחמד אסמר2017עב471תקרת זכוכית, תקרת הזכוכית, מבעד לתקרת הזכוכית, כלכלה, תעסוקה, שוק התעסוקה, שוק העבודה, מקומות עבודה משותפים, מרחבים משותפים, מערב ירושלים, מעמד, הפרדה, ירושלים, אפליה, שוויון, קרבה תרבותית, פלסטינים, ישראליםהמחקר מנתח את דפוסי המפגש בין עובדים פלסטינים וישראלים במקומות עבודה משותפים במערב ירושלים, ובוחן את השפעתם על העמדות והתפיסות הלאומיות והפוליטיות של שתי הקבוצות. מהנתונים עולה כי העובדים הערבים נתקלים בתקרת זכוכית קשיחה המקבעת את מעמדם הנחות בשוק התעסוקה ומונעת את התקדמותם. היא גם מסמלת את גורמי ההפרדה בינם לבין העובדים היהודים: מעמד אזרחי, פער נרטיבי פוליטי ודתי וקיטוב חברתי-כלכלי. ובכל זאת, תקרת זכוכית היא שקופה ולעיתים אף ניתן לשבור אותה. ואכן, נתוני המחקר מלמדים כי במקומות העבודה המשותפים בירושלים, בהם נוצרו תנאים יחסיים של שוויון בדרגת העבודה וקרבה תרבותית בין העובדים לצד יחסי עבודה פוריים, עשויים להתפתח גם יחסי חברות ושינויים חיוביים ביכולת ההכלה ובדעות קדומות. המחקר הוא פרסום שני בסדרת פרסומים העוסקים במרחבים משותפים בירושלים. הפרסום הראשון: http://www.jiis.org.il/.upload/%20%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99.compressed.pdf
12
Vתושבים, לא אזרחים - ישראל וערביי מזרח-ירושלים, 1967-2017אמנון רמון Amnon Ramonיעל רונן Yael Ronan2017עב470ירושלים, מזרח ירושלים, מלחמת ששת הימים, איחוד ירושלים, תושבי קבע, אזרחים, תושבות, אזרחות, מעמד, ערביי מזרח ירושלים, מדיניות, הסכסוך, הסכסוך הישראלי-פלסטיני-ערבי, 1967, תמונת מצב, משפט בין לאומי, משפט בינלאומיביוני 1967, כשבועיים לאחר מלחמת ששת הימים, נקבע "איחוד ירושלים", שמשמעותו הייתה למעשה צירופה של העיר הערבית, שהייתה תחת שלטון ירדן, לתחומי ישראל. באותה העת נקבעה ההחלטה לתת לערביי מזרח-ירושלים מעמד של תושבי קבע ולא של אזרחים, ולאפשר להם לשמור ולהאריך את אזרחותם הירדנית. החלטה זו משפיעה על רוב תחומי החיים במזרח ירושלים עד היום.
ספר זה מתמקד בסוגיית התֹושבּות של ערביי מזרח-ירושלים, גלגוליה והשפעותיה על החיים בעיר. ניתוח הסוגיה ייעשה בהקשר של המדיניות הישראלית כלפי האוכלוסייה הערבית-פלסטינית במזרח-ירושלים לאור התהפוכות שחלו בסכסוך הישראלי-פלסטיני-ערבי והמשא ומתן על עתיד העיר מ-1967 ועד היום
החלק הראשון של הספר עוסק בהיסטוריית התֹושבּות מ-1967 ועד סוף 2010 ובמדיניות הישראלית כלפי תושבי מזרח-ירושלים הערבים. החלק השני משרטט תמונת-מצב של מעמד התֹושבּות של ערביי מזרח-ירושלים והשלכותיו. החלק השלישי דן בהיבטים של מעמד ערביי מזרח-ירושלים בהקשר השוואתי של המשפט הבין-לאומי.
13
VThe Eroding Status-Quo Power Struggles on the Temple Mountיצחק רייטר Yitzhak Reiter2017E468Jerusalem, status-quo, status quo, policy, Temple Mount, Al-Haram al-Sharif, Al Haram al Sharif, 1967, 1996, Al-Aqsa, Al Aqsa, Israel, Jorden, the Muslim Waqf, JordanThis study aims to lay the foundation for a well-thought out Israeli policy regarding the TM/HS and to present alternative approaches to the authorities responsible for this sensitive site, until a long-term solution to the dispute is found. In order to achieve this goal this study offers an overview of the current situation, which is viewed as the “status-quo” at the TM/HS, as well as the dynamics underpinning the changes that have taken place from June 1967 to September 1996. The understandings that have been reached will be analyzed, as will the accepted arrangements and subsequent disputes over day-to-day administration between Israel and the Muslim Waqf, which administers the compound.
14
VPolarized Labor Integration: East Jerusalem Palestinians in the City's Employment Market (Summary)מריק שטרן Marik Shtern2017E469Employment, East Jerusalem, East Jerusalem Palestinians, Urban space, Labor market, Ethno-national character, Economic and employment interdependence This paper examines the labor market for East Jerusalem Palestinians in the Israeli arena in the context of the urban space shared by the two parts of the city. Its aim is to provide a factual, statistical foundation to describe the labor market for East Jerusalem residents in its entirety, with attention to spatial distribution and to the characteristics of employed persons, including characterization of their work in East and West Jerusalem. The data will help us understand the extent of economic and employment interdependence between the two parts of the city, how this reciprocity shapes relations between the population groups, and its repercussions for the ethno-national character of Jerusalem for years to come.
15
VThe Statistical Yearbook of Jerusalem 2017 (Number 31)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Chosenיאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraאלון קופרארד Alon Kupererdדפנה שמר Dafna Shemerשעיה רוזנבלום Shaya Rosenblum2017E The Statistical Yearbook of Jerusalem, Statistical Yearbook, 2017, Area, Climate, Environment, Population, Vital Statistics, Migration, Immigration, Standard of Living, Welfare, Employment, Businesses, Industry, Construction, Housing, Transport, Infrastructure, Tourism, Education, Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the MunicipalityThe Statistical Yearbook of Jerusalem presents an up-to-date statistical picture of the city in a wide and diverse range of fields, in tables, graphs, maps and other statistics, as well as indicating trends of change that are underway. The Subjects covered by this publication are: Area, Climate and Environment, Population, Vital Statistics, Migration and Immigration, Standard of Living and Welfare, Employment, Businesses and Industry, Construction and Housing, Transport and Infrastructure, Tourism, Education & Culture, Health, Public Order and Income and Expenditure of the Municipality. The Statistical Yearbook is issued annually from 1982 by the Jerusalem Institute for Policy Research and the Municipality of Jerusalem.
16
VJerusalem - Facts and Trends 2017מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach 2017E476Statistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2017, Area, Population, Sources of Population Growth, Welfare and Standard of Living, Employment, Education, Housing, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, sources of population growth, welfare and standard of living, employment, education, housing and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
17
VResidents, Not Citizens: Israeli Policy towards the Arabs in East Jerusalem, 1967-2017: Manager's Briefאמנון רמון Amnon Ramonיעל רונן Yael Ronan2017E470Jerusalem, East Jerusalem, the Six Day War, the unification of Jerusalem, residents, citizens, Residency, citizenship, status, East Jerusalem Arabs, policy, the conflict, the Israeli-Palestinian-Arab conflict, 1967, current state of affairs, international lawDuring the two weeks that followed the Six Day War, the government held discussions on the “unification of Jerusalem". Simultaneously a discussion took place regarding the status of Arab residents in the annexed territory. A “temporary” decision was made to grant East Jerusalem Arabs the status of residents rather than citizens of Israel. In Addition they were allowed to maintain Jordanian citizenship. This decision had and continues to have far reaching repercussions that affect all aspects of life in East Jerusalem to this day
The central issue of this book is how the status of the Arab residents who lived in the territory annexed by Israel was determined. Accordingly, the book focuses on the social and legal status of East Jerusalem Arabs and the various forms this status has taken over the past fifty years. In a broader sense, it addresses Israeli policy towards the city’s Arabs. This is a summary of the book's findings. The book itself is available in Hebrew.
18
VThe Jerusalem Joint Authority - An Israeli-Palestiniain Proposal: Special Regime for the Old City of Jerusalemמכון ירושלים לחקר מדיניות the Jerusalem Institute for Policy Researchal-Mustakbal Foundation2017E467The Jerusalem Joint Authority, Special Regime, Old City, Jerusalem, urban services, legal arrangements, holy sites, police, security, economic arrangements, national symbols, public assembly, העיר העתיקה, רשות משותפת A group of Israelis and Palestinians established a joint group to think carefully and creatively about the questions pertaining to Jerusalem. The group concentrated its efforts on the Old City, the heart of the issue of Jerusalem. They formulated a very delicate solution for joint administration of the Old City, which takes into account questions pertaining to urban services, legal arrangements, holy sites, police and security, economic arrangements, and national symbols and public assembly. This document is intended for Israeli, Palestinian and international decision-makers. It is aimed to assist them in understanding the issue of Jerusalem as well as to share with them ideas about the options and alternatives for this city.
19
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 6 – ג'בל אל-מוכבר الأحياء العربية في شرق القدس دراسة وتقييم للبنى التحتية جبل المكبر אחמד אסמרישראל קמחי Israek Kimhi2017العربية473
20
Vשנתון סטטיסטי לירושלים 2017 الكتاب الاحصائي السنوي لاورشليم-القدس 2017ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)יאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraאלון קופרארדאלון קופרארד Alon Kupererdדפנה שמר Dafna Shemer שעיה רוזנבלום Shaya Rosenblum2017العربية
21
Vשנתון החברה החרדית בישראל - 2016לי כהנרגלעד מלאךמאיה חושן Maya Chosen2016עבשנתון סטטיסטי, החברה החרדית, שנתון החברה החרדית, חקר החברה החרדית, דמוגרפיה חרדית, אוכלוסייה, מערכת החינוך, דפוסי תעסוקה, היקף העוני, רמת חיים, אורחות חיים, מגמות שינוישנתון החברה החרדית בישראל מציג נתונים סטטיסטיים רבים אודות האוכלוסייה החרדית בישראל והתמורות שפקדו אותה בשנים האחרונות. הפרסום מנתח את האוכלוסייה באופן ישיר התייחסות גם לחינוך, רמת חיים, תעסוקה, אורחות חיים וחרדים בעולם התעסוקה. בפרסום לוחות ותרשימים שמציגים את הנתונים העדכניים ביותר בצד נתוני עבר – כדי שניתן יהיה להשוות בינם ובין המצב הקיים וללמוד על מגמות השינוי לאורך זמן. עקב כך, השנתון הפך למקור מידע מרכזי עבור מעצבי מדיניות, חוקרים ואנשי תקשורת וכן עבור גורמים מתוך החברה החרדית.
22
Vשנתון החברה החרדית בישראל - 2016 תקצירלי כהנרגלעד מלאךמאיה חושן Maya Chosen2016עבשנתון סטטיסטי, החברה החרדית, שנתון החברה החרדית, חקר החברה החרדית, דמוגרפיה חרדית, אוכלוסייה, מערכת החינוך, דפוסי תעסוקה, היקף העוני, רמת חיים, אורחות חיים, מגמות שינוישנתון החברה החרדית בישראל מציג נתונים סטטיסטיים רבים אודות האוכלוסייה החרדית בישראל והתמורות שפקדו אותה בשנים האחרונות. הפרסום מנתח את האוכלוסייה באופן ישיר התייחסות גם לחינוך, רמת חיים, תעסוקה, אורחות חיים וחרדים בעולם התעסוקה. בפרסום לוחות ותרשימים שמציגים את הנתונים העדכניים ביותר בצד נתוני עבר – כדי שניתן יהיה להשוות בינם ובין המצב הקיים וללמוד על מגמות השינוי לאורך זמן. עקב כך, השנתון הפך למקור מידע מרכזי עבור מעצבי מדיניות, חוקרים ואנשי תקשורת וכן עבור גורמים מתוך החברה החרדית.
23
Vעל נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2016ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach דפנה שמר Dafna shemer2016עבשנתון סטטיסטי, השנתון הסטטיסטי, על נתונייך, ירושלים, 2016, שטח, אוכלוסייה, מקורות גידול האוכלוסייה, רווחה, רמת חיים, תעסוקה, עסקים, תעשייה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, בינוי, תיירותעל נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המגוונות הגרות בעיר, מקורות גידול האוכלוסייה, רווחה ורמת חיים, תעסוקה, עסקים ותעשייה, חינוך והשכלה גבוהה, דיור ובינוי ותיירות. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים היוצא לאור במכון מדי שנה.
24
Vסטטוס קוו בתהליכי שינוי: מאבקי שליטה בהר הביתיצחק רייטר Yitzhak Reiter2016עב456ירושלים, סטטוס קוו, סטטוס-קוו, מדיניות, הר הבית, אל-חרם אל-שריף, אל חרם אל שריף, 1967, 1996, אל-אקצא, אל אקצא, ישראל, ירדן, מנהלת הווקף המוסלמימחקר זה נועד להניח תשתית למדיניות ישראלית מחושבת בהר הבית, ולהציג חלופות להתנהלות הרשויות במקום רגיש זה, עד שיימצא פתרון ארוך-טווח למחלוקת. לצורך כך המחקר מציג את המצב הקיים, הנחשב כ׳סטטוס-קוו׳, באתר הר הבית/אל-חרם אל- שריף, ואת הדינמיקה של השינויים שפקדו את המקום מאז יוני 1967 ועד לספטמבר 1996. בנוסף, מנותחות ההבנות שהושגו, ההסדרים שהתקבלו והמחלוקות שנתגלעו לאורך השנים בין ישראל לבין מִנהלת הווקף המוסלמי המנהלת את אתר הר הבית/אל-חרם אל-שריף.
25
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים - מחקר תשתית והערכה - דו"ח מס' 5 - עיסאוויהיערה איסר Ya'ara Issar2016עבעיסאוויה, מזרח ירושלים, שכונות מזרח ירושלים, שכונות פלסטיניות, אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים, תשתיות, תמונת מצב, מצב כלכלי חברתימחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. מטרת המחקרים לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות עיסאווייה והדוחות אודות השכונות הנוספות, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציעים מנגנוני צמיחה ופיתוח, אשר ייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים. http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
26
Vנשים חרדיותעמירם גונן (עורך) Amiram Gonen2016עב462המגזר החרדי, גירושין, החברה החרדית, אימהות חד-הוריות, נשים חד-הוריות, אימהות חד הוריות, נשים חד הוריות, תמיכה, טיפול, מערך טיפולי, נשים מוכות, דחייה, התעצמות אישית, אינדיבידואליזם. מחקר זה בוחן את תופעת הגירושין במגזר החרדי, את דרכי ההתמודדות של הגרושים עם מצבם, ואת יחסה של החברה החרדית אליהם. הגירושין בחברה החרדית אינם נידונים בציבור, אך התפתחותם של פרמטרים שונים, כגון קבוצות תמיכה לנשים חד-הוריות חרדיות, קבוצות טיפול לבני-משפחות של גרושים, מערך טיפולי- אקדמי מקרב החברה החרדית ומקלטים לנשים מוכות בחברה החרדית, מעידה על התרחבות התופעה.
המחקר אינו בוחן את הסיבות לגירושין, אלא את תוצאותיהם וממצאיו מציירים תמונה מורכבת וכואבת של חברה אשר דוחה אקטיבית או פסיבית את תופעת הגירושין ואת אלה שנקלעו אליה, לצד התעצמות אישית ותהליכי אינדיבידואציה של המתגרשים, אשר בוחרים להמשיך ולחיות בקרב החברה החרדית חרף הדחייה שהם חשים ממנה.
27
Vתשובה ופרנסה מאפייני תעסוקה בקרב בעלי תשובה חרדיםחרדיםאסף מלחי2016עב455החברה החרדית, בעלי-תשובה, בעלי תשובה, תעסוקה, עבודה, פרנסה, חסמים, השתלבות, שוק העבודה, מעגל העבודה, לימודי-קודש, לימודי קודש, משפחה, משרה מלאה, רמת הכנסה, מצב כלכלי, מצב חברתי, קיום בכבוד, מדיניות, בסיס כלכלימחקר זה בוחן את מצבם החברתי-כלכלי של בעלי-תשובה חרדים, את עמדותיהם כלפי נושא העבודה והפרנסה ואת החסמים העיקריים להשתלבותם בשוק העבודה. המחקר בחן את התנהגותם של בעלי-תשובה חרדים בשוק העבודה ובכך ייחודו וחדשנותו. במחקר נמצא כי 85% מכלל בעלי התשובה עבדו לפני שחזרו בתשובה, אך כ-30% מהם נמצאים כיום מחוץ למעגל העבודה, וזאת בעיקר בשל רצונם של הגברים להשקיע את מרבית זמנם בלימודי-קודש. החסם המרכזי לתעסוקה בקרב הנשים נובע, לפי דיווחן, מן הרצון והצורך לטפל בילדים, מן הקושי לשלב בין משפחה לעבודה ומהיעדר יכולת להתחייב לעבודה בהיקף של משרה מלאה. השינוי האישי והחברתי של התשובה מביא בהכרח לרמת-הכנסה שאינה מאפשרת קיום בכבוד. כמחצית מכלל הנשים העובדות וכחמישית מהגברים משתכרים עד 3,000 ש״ח בחודש בלבד. ממצאי המחקר יכולים לסייע למקבלי ההחלטות ולפעילים החברתיים המעוניינים לגבש מדיניות הנוגעת לסוגיות שונות של אוכלוסיית בעלי התשובה החרדים. כמו כן, עשויים ממצאי המחקר לסייע לבעלי התשובה החרדים להשתלב בשוק העבודה ולבנות בסיס כלכלי בר-קיימא להם ולמשפחותיהם.
28
Vפמינזם בהיכל: נשות הכותל ומאבקן בסטטוס קווירושלים, Jerusalemיצחק רייטר Yitzhak Reiter2016עב450נשות הכותל, הכותל המערבי, סטטוס-קוו, סטטוס קוו, הגמוניה, סדר יום, הסדרי הכותל המערבי, השלכות משפטיות, השלכות ציבוריות, צביון, ייצוג שווהחיבור זה מבקש לנתח את מאבקן של נשות הכותל והשלכותיו ולהשיב על שתי שאלות. הראשונה היא כיצד ומדוע הצליחה קבוצה קטנה של נשים לשבור את הסטטוס-קוו ההגמוני האורתודוכסי, הגברי והשמרני, ולקדם סדר-יום מגדרי ופלורליסטי-דתי מול ממסד אורתודוכסי חזק שההגמוניה שלו נתמכת על ידי הממשלה. השנייה בוחנת מהן ההשלכות של הישגים אלה על הסדרים בכותל המערבי ובמקומות קדושים אחרים שבמחלוקת. חיבור זה מציע תשובה לשאלות אלו ועומד על ההשלכות המשפטיות והציבוריות של ההישג של נשות הכותל. בסוף החיבור מובאות חמש חלופות שעשויות לפתור את הסכסוך ולהקנות לכותל המערבי צביון כלל-יהודי.
29
Vשנתון סטטיסטי לירושלים 2016 (מספר 30)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)יאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraמיכל קורח Michal Korachדפנה שמר Dafna Shemer יועד שחר Yoad Shaharאלון קופרארדאלון קופרארד Alon Kupererd2016עב459השנתון הסטטיסטי, השנתון הסטטיסטי לירושלים, 2016, שטח, אקלים, איכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה, עלייה, רמת חיים, רווחה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, בינוי, דיור, תחבורה, תשתיות, תיירות, חינוך, תרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייההשנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון: שטח, אקלים ואיכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה ועלייה, רמת חיים ורווחה, תעסוקה, עסקים ותעשייה, בינוי ודיור, תחבורה ותשתיות, תיירות, חינוך ותרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982.
30
Vהקמת ישיבות תיכוניות חרדיותעמירם גונן Amiram Gonenבצלאל כהן Bezalel Cohenמאיר קראוס Meir Krausימית נפתלי Yamit Naftaliאליעזר היון Eliezer Hayounיועד שחר Yo'ad Shahar2016עבישיבות קטנות, ישיבות חרדיות, ישיבות תיכוניות, ישיבות חרדיות תיכוניות, חינוך, החברה החרדית, השכלה גבוהה, תעסוקה, תמונת מצב, חינוך חרדי, מודלהפיתוח של ישיבות תיכוניות חרדיות כמסלול נורמטיבי בחינוך גילאי התיכון בחברה החרדית, במקביל למסלול הקיים של הישיבות הקטנות, חיוני להרחבת הנגישות של צעירים חרדים להשכלה גבוהה ולאפשרויות תעסוקה. המסמך מציג את תמונת המצב העכשווית של החינוך החרדי לבנים בגילאי תיכון בישראל ובוחן את אופיין של הישיבות החרדיות התיכוניות הקיימות המכוונות להשכלה גבוהה. בנוסף, המסמך כולל ניתוח של החסמים וההזדמנויות להקמת ישיבות תיכוניות חרדיות ובכלל זאת: האופי החינוכי של המוסדות, הערכת הביקוש הצפוי, שאלת ההתנגדות הצפויה, סוגית המיקום והמודל הכלכלי. לבסוף, המסמך מגדיר את המודל הרצוי של ישיבה תיכונית חרדית ומציב יעדים והמלצות לקידום הקמת ישיבות תיכוניות חרדיות לעשור הקרוב.
31
VThe Statistical Yearbook of Jerusalem 2016 (Number 30)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Chosenיאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraמיכל קורח Michal Korachדפנה שמר Dafna Shemerיועד שחר Yoad Shaharאלון קופרארד Alon Kupererd2016E The Statistical Yearbook of Jerusalem, Statistical Yearbook, 2016 , Area, Climate, Environment, Population, Vital Statistics, Migration, Immigration, Standard of Living, Welfare, Employment, Businesses, Industry, Construction, Housing, Transport, Infrastructure, Tourism, Education, Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the MunicipalityThe Statistical Yearbook of Jerusalem presents an up-to-date statistical picture of the city in a wide and diverse range of fields, in tables, graphs, maps and other statistics, as well as indicating trends of change that are underway. The Subjects covered by this publication are: Area, Climate and Environment, Population, Vital Statistics, Migration and Immigration, Standard of Living and Welfare, Employment, Businesses and Industry, Construction and Housing, Transport and Infrastructure, Tourism, Education & Culture, Health, Public Order and Income and Expenditure of the Municipality. The Statistical Yearbook is issued annually from 1982 by the Jerusalem Institute for Policy Research and the Municipality of Jerusalem.
32
VJerusalem - Facts and Trends 2016ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach 2016EStatistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2016, Area, Population, Sources of Population Growth, Welfare and Standard of Living, Employment, Business and Industry, Education, Housing, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, sources of population growth, welfare and standard of living, employment, business and industry, education, housing and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
33
VEstablishment of Harefi High School Yeshivas in Israelעמירם גונן Amiram Gonenבצלאל כהן Bezalel Cohenמאיר קראוס Meir Krausימית נפתלי Yamit Naftaliאליעזר היון Eliezer Hayounיועד שחר Yo'ad Shahar2016Eyeshivot ketanot, Haredi yeshivas, high-school yeshivas, Haredi high-school yeshivas, Education, the Haredi Society, Higher Education, Employment, ModelIt is essential to develop Haredi high-school yeshivas as a normative educational track parallel to the yeshivot ketanot, in order to expand Haredi youth’s accessibility to higher education and employment. This study presents the current state of affairs of Haredi education for high school-aged boys in Israel. In addition, it assesses the character of existing Haredi high-school yeshivas oriented toward higher education and analyzes obstacles and opportunities for establishing Haredi high-school yeshivas, considering the educational character of the institutions, an estimation of expected demand, anticipated opposition, proposed locations, and the economic model. the document describes the desired model for Haredi high-school yeshivas and presents objectives and recommendations for advancing their establishment in the coming decade.
34
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים - מחקר תשתית והערכה - דו"ח מס' 5 - עיסאוויה الأحياء العربية في شرق القدس تقييم وبنى تحتية العيساوية יערה איסר Ya'ara Issar2016العربية
35
Vשנתון סטטיסטי לירושלים 2016 الكتاب الاحصائي السنوي لاورشليم-القدس 2016מאיה חושן Maya Choshen (עורכת)יאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraמיכל קורח Michal Korachדפנה שמר Dafna Shemer יועד שחר Yoad Shaharאלון קופרארדאלון קופרארד Alon Kupererd2016العربية463
36
Vהגירה לירושלים וממנה - מסמך מסכם: תכנית מרוםמאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach2015עבתכנית חומש, מרום, ירושלים, עיר הבירה, הגירה לירושלים, הגירה מירושלים, מצב משפחתי, זהות דתית, השכלה, תעסוקה, הכנסה, סיבות למעבר, מהגרים, מדיניות, צמצום הגירה, עידוד הגירה. תכנית מרום היא תכנית רב שנתית לשנים 2011-2016 ,שמטרתה חיזוק כלכלת עיר הבירה. אחד הפרויקטים הנכללים בתכנית הוא מחקר הגירה לירושלים. מטרת המחקר היא לבחון את המניעים להגירה מהעיר ואליה ואת מאפייני העוזבים והנכנסים אליה. הנתונים שהתקבלו ממחקר השדה הם רבים ומפורטים ומאפשרים לשרטט תמונה רחבה על העוזבים שכוללת מידע על מצב משפחתי, אופי הזהות הדתית, השכלה, תעסוקה הכנסה ועוד וכן מהן הסיבות למעבר. מידע מפורט זה מאפשר לאפיין את המהגרים וללמוד על המניעים שלהם למעבר לעיר וממנה. כל זאת על מנת לגבש מדיניות לצמצום ההגירה מהעיר ולעידוד הגירה אליה. יש לציין כי אוכלוסיית המחקר כללה אוכלוסייה יהודית בלבד.
37
Vתכנית עמיתי מרכז מילקן לחדשנות - כנס בוגריםמכון מילקן2015עבמכון מילקן, תוכנית העמיתים, כנס בוגרים, מקבלי החלטותתכנית העמיתים, על צורותיה השונות, פועלת כבר 20 שנה וכיום מתבססת בעיקר על השמת עמיתים בקרב מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה. הפרסום מרכז נתונים אודות בוגרי התוכנית.
38
Vעל נתונייך ירושלים – מצב קיים ומגמות שינוי 2015ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach2015עב447שנתון סטטיסטי, השנתון הסטטיסטי, על נתונייך, ירושלים, 2015, שטח, אוכלוסייה, מקורות גידול האוכלוסייה, רווחה, רמת חיים, תעסוקה, עסקים, תעשייה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, בינוי, תיירות, בחירות לכנסת ה-20, מרחב סובב ירושליםעל נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המגוונות הגרות בעיר, מקורות גידול האוכלוסייה, רווחה ורמת חיים, תעסוקה, עסקים ותעשייה, חינוך והשכלה גבוהה, דיור ובינוי, ותיירות. בנוסף, בפרסום גם נתונים אודות הבחירות לכנסת ה-20 ואודות מרחב סובב ירושלים. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים היוצא לאור במכון מדי שנה.
39
Vשילוב תעסוקתי במציאות נפיצה - תושבי מזרח ירושלים בשוק העבודה העירוניניהול הסכסוך Conflict Managementמריק שטרן2015עב449שוק העבודה, שוק התעסוקה, ירושלים, מזרח ירושלים, תושבי מזרח ירושלים, כלכלה, תעסוקה, תעשייה, תלות, יהודים, ערבים, כוח העבודה, מדיניות, שילובמטרת מסמך זה היא לספק תשתית-נתונים עובדתית שתתאר את שוק העבודה של תושבי מזרח-ירושלים בכללותו, תוך שימת דגש על התפרסותם ואופן שילובם בכלכלת העיר. המסמך מתאר ומנתח את מידת התלות הכלכלית והתעסוקתית בין יהודים וערבים תושבי ירושלים ומאגד נתונים ופרשנות שמהווים את בסיס מסד הנתונים עבור המחקר "מבעד לתקרת הזכוכית - פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים", שיצא בשנת 2016. http://jerusaleminstitute.org.il/.upload/publications/%D7%9E%D7%91%D7%A2%D7%93%20%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%9F.pdf
מסקנות המסמך קובעות שקיימת תלות הדדית בין כוח העבודה ממזרח-ירושלים לבין ענפי כלכלה ותעשייה מרכזיים במערב העיר. לתושבי מזרח-ירושלים יש תפקיד מרכזי בכלכלת העיר, כעובדים מקצועיים ובלתי-מקצועיים במגוון רחב של ענפים. המסקנות מצביעות על הצורך לגבש מדיניות תעסוקתית מרחבית אשר תסייע לתושבי מזרח העיר בשילוב ובהתקדמות במקומות העבודה הקיימים במגזר היהודי.
40
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 4 – ואדי ג'וזניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterמוחמד נאחלישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2015עב453ואדי ג'וז, ואדי גוז, מזרח ירושלים, שכונות מזרח ירושלים, שכונות פלסטיניות, אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים, תשתיות, תמונת מצב, מצב כלכלי חברתימחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. מטרת המחקרים לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות ואדי ג'וז והדוחות אודות השכונות הנוספות, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציעים מנגנוני צמיחה ופיתוח, אשר ייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים. http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
41
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 3 – א-טורניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterאחמד אסמרישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2015עב451א-טור, מזרח ירושלים, שכונות מזרח ירושלים, שכונות פלסטיניות, אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים, תשתיות, תמונת מצב, מצב כלכלי חברתימחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. מטרת המחקרים לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות א-טור והדוחות אודות השכונות הנוספות, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציעים מנגנוני צמיחה ופיתוח, אשר ייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים. http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
42
Vתיירות עירונית בירושליםירושלים, Jerusalemישראל קמחי Israel Kimhi (עורך)נעם שובל (עורך)2015עב452ירושלים, מזרח ירושלים, בית לחם, תיירות, ענף התיירות, תיירים, צליינות, צליינים, כלכלה, תיירות בירושלים, פיתוח, מבקרי יום, תרבות אלטרנטיבית, תיירות עירונית, גדר ההפרדה, תיירות קולינריתלמרות חוסר היציבות הפוליטית התיירות לירושלים הלכה וגדלה בעשורים מאז איחוד העיר וכיום מבקרים בה מיליוני תיירים מישראל ומחוצה לה. התיירות והצליינות הן מענפי הכלכלה הגדולים בעיר ולפי ההערכה, אחד מכל שישה תושבים מועסקים באופן ישיר או עקיף בתעשייה זו. עם זאת, לאור חשיבותה הדתית של ירושלים, ותוך השוואה לערים היסטוריות, בירות דתיות ולאומיות אחרות מסדר-גודל דומה, אין ספק שירושלים אינה ממצה כלל את פוטנציאל התיירות הגלום בה. הספר מנתח את נושא התיירות בירושלים ונוגע במגמות העיקריות שהתרחשו בנושא מאז איחוד העיר ב-1967 ועד פרוץ ׳האינתיפאדה השנייה'. בנוסף, מוצגת מציג תמונה עכשווית של התיירות בירושלים, במזרח ירושלים ובבית לחם. מעבר לכך, הספר סוקר את התכנון ביחס לפיתוח התיירות בירושלים ואת התופעות של ׳מבקרי-היום' והשילוב של התרבות האלטרנטיבית בתיירות העירונית. הספר נוגע גם בהשלכות של גדר ההפרדה על התיירות במרחב ירושלים ובהתפתחות התיירות הקולינרית בעיר. הפרק האחרון של הספר מהווה סיכום קצר המתווה קווים מנחים ביחס לעתיד התיירות בירושלים.
43
Vלקראת דיור בר-השגה בישראלהמעבדה לחידושים פיננסייםמכון מילקן2015עבמכון מילקן, מעבדת החדשנות הפיננסית, שוק הדיור, מחירי הדיור, הכנסה ממוצעת, דירות להשכרה, דירות לרכישה, תחרות, בעיית הדיור, שותפויות, מינוף המימון הציבורי, דיור בר-השגה, דיור בר השגה, מחירי שוק, השוק הישראליישראל סובלת מּכשלים חמורים בשוק הדיור: העלייה הניכרת במחירי הדיור בחמש השנים האחרונות גבוהה מן העלייה בהכנסה הממוצעת למשק-בית; אין היצע מספק של דירות להשכרה או לרכישה, ומשפחות רבות אינן עומדות בתחרות ששוק הדיור הנוכחי מייצר. כלומר, בעיית הדיור מורכבת למדי. כדי להסיר את החסמים, אין די בהגדלת ההשקעות בתחום הדיור. מסמך זה מציע כי יש גם לפתח שותפויות פרטיות- ציבוריות שיעשו שימוש בהון פרטי למינוף המימון הציבורי. בנוסף, מפורטות מטרות והנחיות לדיור בר-השגה בישראל, שמבוססות על כמה מרכיבים עיקריים: הגדלת קטגוריות הדיור ונקודות המחיר (מחירי שכירות ורכישה); מיקוד מחודש באזורים העירוניים; המצאה מחודשת של קהילות בנות-השגה; השקעה בפתרונות פיננסים בני-קיימא. שילוב של הנחיות מדיניות אלו עם הקמת שותפיות ארוכות טווח של השקעות פרטיות, ציבוריות ופילנתרופיות, יניב גידול משמעותי של דיור במחירי שוק ובמחירי בני-השגה גם יחד, ויספקו מענה לצורכי השוק הישראלי.
44
Vשימור האגן הדרומי של ים המלחמדיניות סביבתית Environmental Policyדורון לביאטל שוורצמןעופר מנחםענת משהמורן משה חנציס2015עב444ים המלח, מפלס הים, האגן הדרומי, האגן הצפוני, מלונאות, מלונות, מוקדי תיירות, תעשייה, מפעלים, מלח, נוף, טבע, תועלת תעשייתיות, תועלות תעשייתיות, תיירות מקומית, תיירות בינלאומית, תיירות בין-לאומית, פעילות תעשייתית, פעילות תיירותיתים המלח הוא אתר-טבע ייחודי המושך מבקרים רבים מישראל ומן העולם כולו. בעשורים האחרונים יורד מפלס ים המלח באופן משמעותי מסיבות שונות. כתוצאה מכך מתייבש האגן הדרומי, הרדוד יותר, של ים המלח וממשיך להתקיים כגוף-מים בזכות תעלת-הזנה המוליכה אליו מים מן האגן הצפוני. תעלה זו היא המאפשרת למעשה את קיומם של המלונות הניצבים לחופי האגן ומשמשים מוקד-תיירות עיקרי באזור. בנוסף, כתוצאה מן הפעילות התעשייתית של מפעלי ים המלח, המלח שוקע לתחתית האגן הדרומי של הימה, מעלה את מפלס המים ומאיים להציף את המלונות. דיון זה, שעסק בערכי נוף וטבע ובתועלות תעשייתיות, כמעט שלא נגע בערך הכלכלי ובתועלת המשקית הצומחת למשק הישראלי מקיומו של האגן הדרומי של ים המלח. במקום, עבודה זו מתמקדת בתועלות המשקיות הנובעות מהמשך קיומו של האגן הדרומי כמוקד חשוב וייחודי לתיירות מקומית ובין-לאומית, והיא מצביעה על הקשר המורכב שבין הפעילות התעשייתית לבין הפעילות התיירותית המתנהלת באזור.
45
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2015 (מספר 29)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)יאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraמיכל קורח Michal Korachדפנה שמר Dafna Shemer יועד שחר Yoad Shaharאלון קופרארדאלון קופרארד Alon Kupererd2015עב445השנתון הסטטיסטי, השנתון הסטטיסטי לירושלים, 2015, שטח, אקלים, איכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה, עלייה, רמת חיים, רווחה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, שירותים, תשתיות, בינוי, דיור, תחבורה, תיירות, חינוך, תרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה, אזור ירושליםהשנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון: שטח, אקלים ואיכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה ועלייה, רמת חיים ורווחה, תעסוקה, עסקים ותעשייה, שירותים ותשתיות, בינוי ודיור, תחבורה, תיירות, חינוך ותרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה ואזור ירושלים. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982.
46
Vגאו-פוליטיקה של יצירת פנתיאון: קבורתו של מוחמד עלי באל-חַרַם אל-שריף/הר-הבית, 1931ניהול הסכסוך Conflict Managementמעוז עזריהויצחק רייטר Yitzhak Reiter2015עב446קבורה, פנתיאון לאומי, בתי קברות, אתרי קבורה, מעמד, זיכרון ציבורי, טקסים לאומיים, חזון גאו-פוליטי, מוחמד עלי ג'והר, אל-קודס, ירושלים, אל-חרם אל-שריף, אל חרם אל שריף, הר הבית, פולחן, גיוס סולידריות, אסלאם, מוסלמים, מופתי, החברה הערבית, החברה הפלסטיניתהפוליטיקה של קבורה מתאפיינת, בין השאר, ביצירתו של פנתיאון לאומי: בתי קברות ואתרי קבורה שהקבורה בהם מעידה על ההכרה במעמדו של המת ובפועלו. כאתר קבורה, פנתיאון לאומי הוא אתר מקודש של הזיכרון הציבורי: הוא משמש מקום לעריכת טקסים לאומיים ויעד לעליה לרגל של מי שמבקשים לכבד את זכרם של הקבורים שם. כפי שמראה המאמר, מעבר למחויבות לקבורה מכובדת, יצירת אתר קבורה המשמש כפנתיאון עשוי גם לתת ביטוי לחזון גאו-פוליטי. המאמר מתמקד בקבורתו של המנהיג ההודי-מוסלמי מוחמד עלי ג'והר ב-1931. קבורתו היוותה הצהרה גאו-פוליטית אשר כוּונה במיוחד למַצֵב את אל-קודס (ירושלים) ואת אל-חרם אל- שריף (הר הבית) כיעדי פולחן וכמרכזי כובד פאן-אסלאמיים. היה זה גם אמצעי לגיוס סולידאריות פאן-אסלאמית ומחויבות למען תושביה המוסלמים של פלשתינה, כמו גם תמיכה במנהיגותו של המופתי הגדול בקרב כלל החברה הערבית-פלסטינית.
47
Vתמורות בפעילות התרבות בסופי שבוע בירושליםרות אברהםעומר יניב2015עב457ירושלים, סופי השבוע, סוף השבוע, קואליציית ירו-שלם, צביון, זהות, פלורליזם, מוסדות תרבות, דפוסי צריכה, תרבות, פנאיהמחקר עוסק בשלוש סוגיות מרכזיות. הראשונה היא מיפוי הפעילות השגרתית בכל העיר והפעילות הנתמכת על ידי קואליציית ירו-שלם, שהוקמה במטרה לפעול לשמירה ולחיזוק של הצביון והזהות הפלורליסטית בעיר. השנייה היא ניתוח השינויים במספר המבקרים במוסדות תרבות נבחרים בשנים 2008-2014. האחרונה היא ניתוח דפוסי צריכת תרבות ופנאי בסופי שבוע בקרב תושבי העיר ותפיסתם כלפי השינויים שחלו בהיצע הפעילות ובאופייה. ממצאי המחקר הראו כי מרכז העיר הוא האזור בו מרוכזות מרבית הפעילויות. בנוסף עלה כי המספר הגדול ביותר של פעילויות הקואליציה מתרכז באזור המושבה הגרמנית, בבקעה ובארנונה. לבסוף, בקרב מרבית המשיבים הפעילויות הפופולריות ביותר בסופי השבוע הן: ביקור במסעדות, בילוי בחיק הטבע ובילוי במוסדות תרבות. המחקר מציג גם המלצות לעתיד בתחום.
48
Vהנגשת הון לאוכלוסיות מוחלשות בישראלהמעבדה לחידושים פיננסייםמכון מילקן2015עבמכון מילקן, מעבדת החדשנות הפיננסית, מנגנוני הכלה פיננסיים, אוכלוסיות עניות, אוכלוסיות חלשות, שילוב פיננסי, צמיחת הון, פיתוח קהילתי, אשראי, יכולת, אשראי זעיר, אשראי זמין, שקיפות, אחריותיות, מקורות הון, נזקקים, פוטנציאל, קיימות, שירות בנקאי קהילתי, נכסים נזילים, שירותי בנקאות, הדרה פיננסית, חדשנותבשנת 2014 כינס מרכז מילקן לחדשנות מעבדה לחידושים פיננסיים שעסקה בבניית מנגנונים להכלה פיננסית והתייחסה לצורכי האוכלוסיות העניות והחלשות בישראל. הדיונים עסקו בארבעת עמודי התווך של אסטרטגיות השילוב הפיננסי: צמיחת הון, פיתוח קהילתי, אשראי ויכולת והניבו מספר המלצות: הפיכת אשראי זעיר לזמין; שקיפות ואחריותיות כלפי הלקוח; גישה לנזקקים; התחלה צנועה עם פוטנציאל להתרחבות ולקיימות; הרחבת מקורות ההון. בנוסף, עלו שני נושאים מרכזיים הדורשים המשך מעקב: האפשרות להקים שירות בנקאי קהילתי חדש וכלים ליצירת נכסים נזילים לאוכלוסיות ללא שירותי בנקאות או בעלות שירותי בנקאות לא מספקים. הבנקים בישראלים לא יפתרו את בעיות ההדרה הפיננסית. יש צורך בגישות חדשות, בחדשנות, בהתנסויות ובשיתופי פעולה, ומעבדת החדשנות הפיננסית מפנה את הזרקור לסוגיה ולאפשרויות ליצור שינוי חיובי.
49
VThe Statistical Yearbook of Jerusalem 2015 (Number 29)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Chosenיאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraמיכל קורח Michal Korachדפנה שמר Dafna Shemerיועד שחר Yoad Shaharאלון קופרארד Alon Kupererd2015E445 The Statistical Yearbook of Jerusalem, Statistical Yearbook, 2015 , Area, Climate, Environment, Population, Vital Statistics, Migration, Immigration, Standard of Living, Welfare, Commerce, Industry, Services and Infrastructure, Construction, Housing, Transport, Tourism, Education, Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality, Jerusalem RegionThe Statistical Yearbook of Jerusalem presents an up-to-date statistical picture of the city in a wide and diverse range of fields, in tables, graphs, maps and other statistics, as well as indicating trends of change that are underway. The Subjects covered by this publication are: Area, Climate and Environment, Population, Vital Statistics, Migration and Immigration, Standard of Living and Welfare, Industry and Commerce, Services and Infrastructure, Construction and Housing, Transport, Tourism, Education & Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality and the Jerusalem Region. The Statistical Yearbook is issued annually from 1982 by the Jerusalem Institute for Policy Research and the Municipality of Jerusalem.
50
VJerusalem - Facts and Trends 2015ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach 2015E448Statistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2015, Area, Population, Sources of Population Growth, Welfare and Standard of Living, Employment, Business and Industry, Education, Housing, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, sources of population growth, welfare and standard of living, employment, business and industry, education, housing and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
51
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים - מחקר תשתית והערכה - דו"ח מס' 3 - א-טור األحياء العربية في شرق القدسُ تقييم وبنى تحتية الطورניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterאחמד אסמרישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2015العربية454
52
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 4 – ואדי ג'וז الأحياء العربية في شرق القدس تقييم وبنى تحتية وادي الجوز ניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterמוחמד נאחלישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2015العربية458
53
Vתיירות בירושלים - מחקר מקיף במסגרת תכנית החומש "מרום"ישראל קמחי Israek Kimhiאביאל ילינק Aviel Yelinekליאור רגבעומר יניבעומרי גסטר2014עבתכנית חומש, מרום, ירושלים, עיר הבירה, תיירות, כלכלה, ירושלים, משאבים ציבוריים, תיירים, פיתוח תיירות, קהלי יעד, מגמות, מורי דרך, ניהול עומסים, גודש באתרי תיירות, אינטרנט ככלי שיווקי, דירות להשכרה, אירועי תרבות, פסטיבלים, מנוע צמיחה, שווקים, שווקים חדשים, תיירות אוונגליסטיתתכנית מרום היא תכנית רב שנתית לשנים 2011-2016 ,שמטרתה חיזוק כלכלת עיר הבירה. ענף התיירות נחשב לענף הכלכלי החשוב ביותר לביסוס הכלכלה של ירושלים ולשם התפתחותה. משום כך מושקעים בתיירות משאבים ציבוריים רבים שמטרתם להגדיל את מספר התיירים המבקרים ולנים בירושלים, להרחיב את מספר ימי השהות שלהם ולחזק בכך את כלכלת העיר. על מנת לפעול נכון בפיתוח התיירות, על הרשויות להפעיל שיקול דעת בעת פניה לקהלי יעד שונים ובעת ניהול גודש באתרי תיירות. בנוסף, יש לתת את הדעת לגבי התפתחות התיירות ברשות הפלסטינית ובמטרופולין ירושלים כולו. תחת המחקר בתחום ניתן לראות התייחסויות למספר נושאים: מגמות תיירות בירושלים, תבחינים למדידת מצב התיירות בעיר, סקר תיירים, נתונים על ניהול עומדים בעולם ועל גודש באתרי תיירות בירושלים, שימוש באינטרנט כללי שיווקי, דירות להשכרה לתיירים, אירועי תרבות ופסטיבלים כמנועי צמיחה לעיר, סקר מורי דרך, פיתוח שווקים חדשים ומידע על התיירות האוונגליסטית לישראל ולירושלים.
54
Vהשכלה גבוהה בירושלים - מחקר מקיף במסגרת תכנית החומש "מרום"מאיה חושן Maya Choshenיאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraאיתן בלואר Eitan Bluerענבל דורון Inbal Doron2014עבתכנית חומש, מרום, ירושלים, עיר הבירה, השכלה גבוהה, ניטור, עיר אקדמיה, עיר.אקדמיה, לימודים אקדמיים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הלמ"סתכנית מרום היא תכנית רב שנתית לשנים 2011-2016 ,שמטרתה חיזוק כלכלת עיר הבירה. מסמך זה מציג שורה של תבחינים לניטור מצב ההשכלה הגבוהה בירושלים בהתאם ליעדים שנקבעו על ידי מיזם 'עיר.אקדמיה'. נציין שמטרת מיזם 'עיר אקדמיה' היא למצב את ירושלים כעיר האקדמית המובילה בארץ וכמרכז אקדמי בינלאומי. לשם כך היעד של המיזם היה להגדיל את הביקוש ללימודים אקדמיים בירושלים ולעודד צעירים להשתקע בה. התבחינים המוצגים להלן הם ניסיון ראשון ליצור תבחינים להשכלה גבוהה בירושלים. כולם מבוססים על נתונים שהוזמנו במיוחד מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).
55
Vישן מול חדש בירושלים – סוגיות במדיניות שימור בירושליםירושלים, Jerusalemישראל קמחי Israel Kimhi (עורך)2014עב436שימור, שימור עירוני, ירושלים, עיר היסטורית, העיר ההיסטורית, היבטים כלכליים, מדיניות עירונית, היבטים סטטוטוריים, מדיניות הביניים, הוועדה המחוזיתפרסום זה הוא פרי-עבודתם של מספר אנשי-מקצוע בתחום השימור העירוני. הפרסום כולל תשעה פרקים: תיאור מסכת השימור בעיר, הגדרת ׳העיר ההיסטורית׳ ומשמעותה, קריטריונים לבחירת אתרים ומרקמים לשימור, היבטים כלכליים בשימור העירוני — הניסיון הבינלאומי והישראלי, כלים תכנוניים ותמריצים כלכליים לביצוע פעולות השימור בעיר, הבעיות העיקריות בירושלים ומסכת השימור שלה הלכה למעשה, המלצות למדיניות עירונית בתחום השימור והיבטים סטטוטוריים, לרבות מדיניות הביניים של הוועדה המחוזית.
56
Vעל נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2014ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach2014עב437שנתון סטטיסטי, השנתון הסטטיסטי, על נתונייך, ירושלים, 2014, שטח, אוכלוסייה, מקורות גידול האוכלוסייה, התא המשפחתי, רווחה, רמת חיים, תעסוקה, עסקים, תעשייה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, בינוי, תיירות, בחירות לראשות עיריית ירושלים, מועצת העירייה, מרחב סובב ירושליםעל נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המגוונות הגרות בעיר, מקורות גידול האוכלוסייה, מאפייני התא המשפחתי, רווחה ורמת חיים, תעסוקה, עסקים ותעשייה, חינוך והשכלה גבוהה, דיור ובינוי, ותיירות. בנוסף בפרסום נתונים אודות הבחירות לראשות עיריית ירושלים ולמועצת העירייה ונתונים נוספים אודות מרחב סובב ירושלים. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים היוצא לאור במכון מדי שנה.
57
Vתעשיות עתירות ידע בירושלים - מחקר מקיף במסגרת תכנית החומש "מרם"דן קאופמן
Dan Kaufmann
2014עבתכנית חומש, מרום, ירושלים, עיר הבירה, ביוטכנולוגיה, מיזם ביו-ירושלים, כלי מדיניות, תעשיית הביוטכנולוגיה, קידום, פיתוח, התפתחות תעשייתיתמכון ירושלים לחקר מדיניות אחראי על ביצוע הערכה מעצבת לפעולות לקידום ופיתוח תחום הביוטכנולוגיה בעיר, הממומנת על-ידי תכנית 'מרום', תכנית רב שנתית לשנים 2011-2016 ,שמטרתה חיזוק כלכלת עיר הבירה. במסגרת זו מבצע המכון פעילות מחקרית להערכת תרומתם של הכלים המיושמים על-ידי ביו-ירושלים. המטרה היא לסייע למקבלי ההחלטות בדרג העירוני והממשלתי לבחון את יעילותם של אמצעי המדיניות המופעלים ולהתוות כיווני התערבות חדשים. תחת הפרסום ניתן למצוא שני מאמרים בתחום: תעשייה הביוטכנולוגיה בירושלים – הערכת כלי מדיניות, והתפתחות תעשיית הביוטכנולוגיה בירושלים.
58
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה דוח מס' 1: צור באהר ואום טובאניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterמוחמד נכאלישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס2014עב439צור באהר, אום טובא, מזרח ירושלים, שכונות מזרח ירושלים, שכונות פלסטיניות, אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים, תשתיות, תמונת מצב, מצב כלכלי חברתימחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. מטרת המחקרים לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות צור באהר ואום טובא והדוחות אודות השכונות הנוספות, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציעים מנגנוני צמיחה ופיתוח, אשר ייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים. http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
59
Vהשכונות הערביות במזרח-ירושלים מחקר תשתית והערכה דוח מס' 2: בית חנינא ניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterנאסר אבו לילישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס2014עב441בית חנינא, בית חנינה, מזרח ירושלים, שכונות מזרח ירושלים, שכונות פלסטיניות, אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים, תשתיות, תמונת מצב, מצב כלכלי חברתימחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. מטרת המחקרים לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות בית חנינא והדוחות אודות השכונות הנוספות, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציעים מנגנוני צמיחה ופיתוח, אשר ייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים. http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
60
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2014 (מספר 28)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)יאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraיעל ישראלי Yael Israeliענבל דורון Inbal Doron2014עב435השנתון הסטטיסטי, השנתון הסטטיסטי לירושלים, 2014, שטח, אקלים, איכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה, עלייה, רמת חיים, רווחה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, שירותים, תשתיות, בינוי, דיור, תחבורה, תיירות, חינוך, תרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה, מרחב סובב ירושליםהשנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון: שטח, אקלים ואיכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה ועלייה, רמת חיים ורווחה, תעסוקה, עסקים ותעשייה, שירותים ותשתיות, בינוי ודיור, תחבורה, תיירות, חינוך ותרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה ומרחב סובב ירושלים. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982.
61
Vמזרח ירושלים, קיץ 2014 - מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראליתניהול הסכסוך Conflict Managementאמנון רמון Amnon Ramonליאור להרס Lior Lehrs2014עב443קיץ 2014, הפגנות, מהומות, מזרח ירושלים, ירושלים, יהודים, ערבים, מציאות נפיצה, גורמי יסוד, גורמים נקודתיים, המאבק הלאומי, פערים, קיפוח, אי-ודאות, היעדר מנהיגות, חברה חלשה, חברה מפוצלת, דיור, בינוי, תכנון, גדר ההפרדה, מעמד משפטי, אלימות, הר הבית, התיישבות, התיישבות יהודית, שכונות ערביות, מדיניותההפגנות והמהומות שהתרחשו בירושלים בקיץ 2014 מעלות מחדש על סדר היום את המציאות המורכבת והטעונה השוררת במזרח-ירושלים ואת מערכת היחסים המתוחה שבין יהודים לערבים בעיר. בניתוח אירועים אלה ובניסיון להבין את הרקע ואת התנאים שהובילו אליהם, יש מקום להבחין בין המצב הנפיץ וגורמי היסוד המזינים אותו, לבין הגורמים הנקודתיים המלּבים את המתיחות ומציתים התפרצויות תקופתיות. מוצע כי גורמי היסוד למציאות הנפיצה השוררת במזרח ירושלים הם המאבק הלאומי; אי-ודאות מתמשכת; חברה מפוצלת וחלשה בתהליך שינוי והיעדר מנהיגות מרכזית; מצב כלכלי, פערים עצומים וקיפוח; דיור, תכנון ובנייה; גדר ההפרדה, מעמד משפטי מורכב. מנגד, הגורמים הנקודתיים שמלבים את המתיחות הם: אירועי האלימות בתחומי העיר; אירועים כלליים בזירה הישראלית-פלסטינית; הר הבית; התיישבות יהודית בשכונות ערביות. המסמך ממשיך ומציע דרכים להפגת המתח ומציג שאלות כלליות על המדיניות הישראלית במזרח-ירושלים.
62
Vהגירה לירושלים וממנה 2010-2014מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach2014עבהגירה, ירושלים, עוזבים, נכנסים, גילאים, שכונות ירושלים, יישובים, האוכלוסייה החרדית, מאזן הגירההדוח שלהלן כולל סקירה מקיפה על הגירה לירושלים וממנה בשנים 2010-2014 .הדוח מפורט מאוד וכולל ניתוח מקיף ומספר רב של גרפים ולוחות. הדוח כולל בין היתר ניתוח מפורט של העוזבים את ירושלים ליישובים עיקריים ונכנסים לירושלים מיישובים עיקריים. בדוח יש ניתוח מפורט של העוזבים ליישובים אלו, שכולל בחינה של מספר העוזבים לאורך השנים, פירוט של גיל העוזבים, ושל השכונות בירושלים מהן עזבו. כמו כן הוא כולל ניתוח של העוזבים והנכנסים אל ומשכונות עיקריות. בדוח יש ניתוח מפורט של העוזבים לאורך השנים, פירוט של גיל העוזבים, ושל היישובים העיקריים אליהם עברו. דוח זה הוא כלי עבודה למקבלי ההחלטות, לקובעי המדיניות ולעוסקים בפיתוח העיר ובבנייתה.
63
VOld versus New: Preservation Policy in Jerusalem - Executive summaryישראל קמחי Israel Kimhi (עורך)2014E436Preservation, urban preservation, Jerusalem, historic city, the historic city, economic aspects, main problems, urban policyThis report is the product of a collective endeavor by a small group of professionals in the field of urban preservation. The report presented here contains the forward and the summary of the first chapter from the full publication. The full text in Hebrew comprises nine chapters: an overview of preservation in the city, the designation “historic city” and its significance, criteria for the selection of sites and neighborhoods for preservation, economic aspects of urban preservation – international and Israeli experience, planning tools and financial incentives for preservation measures in the city, the main problems in Jerusalem and the actual state of affairs vis-à-vis preservation, urban policy recommendations.
64
VThe Statistical Yearbook of Jerusalem 2014 (Number 28)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Chosenיאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraענבל דורון Inbal Doronיעל ישראלי Yael Israeli2014E435 The Statistical Yearbook of Jerusalem, Statistical Yearbook, 2014 , Area, Climate, Environment, Population, Vital Statistics, Migration, Immigration, Standard of Living, Welfare, Commerce, Industry, Services and Infrastructure, Construction, Housing, Transport, Tourism, Education, Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality, Jerusalem RegionThe Statistical Yearbook of Jerusalem presents an up-to-date statistical picture of the city in a wide and diverse range of fields, in tables, graphs, maps and other statistics, as well as indicating trends of change that are underway. The Subjects covered by this publication are: Area, Climate and Environment, Population, Vital Statistics, Migration and Immigration, Standard of Living and Welfare, Industry and Commerce, Services and Infrastructure, Construction and Housing, Transport, Tourism, Education & Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality and the Jerusalem Region. The Statistical Yearbook is issued annually from 1982 by the Jerusalem Institute for Policy Research and the Municipality of Jerusalem.
65
VJerusalem - Facts and Trends 2014ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach2014EStatistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2014, Area, Population, Sources of Population Growth, Welfare and Standard of Living, Employment, Education, Housing, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, sources of population growth, welfare and standard of living, employment, education, housing and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
66
VJerusalem- facts and trends 2014ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach2014E438Statistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2014, Area, Population, Sources of population growth, Characteristics of the family unit, Standard of living and well-being, Employment, Business and Industry, Education, Construction, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, sources of population growth, characteristics of the family unit, standard of living and well-being, employment, business and industry, education, construction, and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
67
V השכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה דוח מס' 1: צור באהר ואום טובא االحياء العربية في شرقي القدس – دراسة حول البنية التحتية وتقييم الوضع صور باهر وام طوب ניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterמוחמד נכאלישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס2014العربية440
68
Vהשכונות הערביות במזרח-ירושלים מחקר תשתית והערכה דוח מס' 2: בית חנינא االحياء العربية في شرقي القدس دراسة حول البنية التحتية وتقييم الوضع بيت حنيناניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterנאסר אבו לילישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2014العربية442
69
Vמלחמה שלום ויחסים בינלאומיים באסלאם בן-זמננו: פתוות בנושא שלום עם ישראל (ערבית) الحرب والسالم والعالقات الدولية في اإلسالم المعاصر: فتاوى في موضوع السالم مع إسرائيلניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiter2014العربية434
70
Vעל נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2013ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korachענבל דורון Inbal Doron יעל ישראלי Yael Israeliיאיר אסף שפירא Yair Assaf-Shapira2013עב426שנתון סטטיסטי, השנתון הסטטיסטי, על נתונייך, ירושלים, 2013, שטח, אוכלוסייה, מקורות גידול האוכלוסייה, התא המשפחתי, רווחה, רמת חיים, תעסוקה, עסקים, תעשייה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, בינוי, תיירות, בחירות לכנסת ה-19, מרחב סובב ירושליםעל נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המגוונות הגרות בעיר, מקורות גידול האוכלוסייה, מאפייני התא המשפחתי, רווחה ורמת חיים, תעסוקה, עסקים ותעשייה, חינוך והשכלה גבוהה, דיור ובינוי, ותיירות. בנוסף, בפרסום נתונים אודות הבחירות לכנסת ה-19 ונתונים אודות המרחב שסובב את ירושלים. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים היוצא לאור במכון מדי שנה.
71
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2013 (מספר 27)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)יאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraיעל ישראלי Yael Israeliענבל דורון Inbal Doron2013עב425השנתון הסטטיסטי, השנתון הסטטיסטי לירושלים, 2013, שטח, אקלים, איכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה, עלייה, רמת חיים, רווחה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, שירותים, תשתיות, בינוי, דיור, תחבורה, תיירות, חינוך, תרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה, מרחב סובב ירושליםהשנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון: שטח, אקלים ואיכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה ועלייה, רמת חיים ורווחה, תעסוקה, עסקים ותעשייה, שירותים ותשתיות, בינוי ודיור, תחבורה, תיירות, חינוך ותרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה ומרחב סובב ירושלים. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982.
72
VThe Statistical Yearbook of Jerusalem 2013 (Number 27)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Chosenיאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraענבל דורון Inbal Doronיעל ישראלי Yael Israeli2013E425 The Statistical Yearbook of Jerusalem, Statistical Yearbook, 2013 , Area, Climate, Environment, Population, Vital Statistics, Migration, Immigration, Standard of Living, Welfare, Labor, Commerce, Industry, Services and Infrastructure, Construction, Housing, Transport, Tourism, Education, Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality, Jerusalem RegionThe Statistical Yearbook of Jerusalem presents an up-to-date statistical picture of the city in a wide and diverse range of fields, in tables, graphs, maps and other statistics, as well as indicating trends of change that are underway. The Subjects covered by this publication are: Area, Climate and Environment, Population, Vital Statistics, Migration and Immigration, Standard of Living and Welfare, Labor, Industry and Commerce, Services and Infrastructure, Construction and Housing, Transport, Tourism, Education & Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality and the Jerusalem Region. The Statistical Yearbook is issued annually from 1982 by the Jerusalem Institute for Policy Research and the Municipality of Jerusalem.
73
VJerusalem- Facts and Trends 2013ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korachענבל דורון Inbal Doron יעל ישראלי Yael Israeliיאיר אסף שפירא Yair Assaf-Shapira2013E427Statistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2013, Area, Population, Sources of Population Growth, Characteristics of the Family Unit, Welfare and Standard of Living, Employment, Business and Industry, Education, Housing, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, sources of population growth, characteristics of the family unit, welfare and standard of living, employment, business and industry, education, housing and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
74
V Peace Talks over Jerusalem: A Review of the Israeli-Palestinian Negotiations Concerning Jerusalem 1993-2011: Executive summaryניהול הסכסוך Conflict Managementליאור להרס lior Lehrs2013E
75
VPeace Talks on Jerusalem – A Review of the Israeli-Palestinian Negotiations Concerning Jerusalem (1993 – 2011)ניהול הסכסוך Conflict Managementליאור להרס lior Lehrs2013E432
76
Vאכיפה של עבירות בנייה בשטחים הפתוחים: תמונת מצב והמלצות מדיניותמדיניות סביבתית Environmental Policyאיריס האן Iris Han2013עב430
77
Vחבות סביבתית במשפט הפרטימדיניות סביבתית Environmental Policyאור קרסין Orr Karassinענת נתן2013עב433
78
Vחדשנות סביבתית במערכת התכנון בישראלמדיניות סביבתית Environmental Policyדבורה שמואלי Dvora Shmueliאיריס האן Iris Hanבני פירסטערן פייטלסון Eran Feitelson 2013עב428
79
Vמשא ומתן על ירושלים – עיון בתהליכי המשא ומתן הישראלי-פלסטיני בסוגיית ירושלים 1993-2011ניהול הסכסוך Conflict Managementליאור להרס lior Lehrs2013עב418
80
Vעיר ובלבה מסגד – יישוב סכסוכים במקומות קדושים: פרשת המסגד הגדול בבאר-שבע ניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterליאור להרס Lior Lehrs2013עב429
81
Vתהליך התכנון לשימור והתחדשות העיר העתיקה בירושליםהרשות לפיתוח ירושלים2013עב
82
Vתהליך התכנון לשימור והתחדשות העיר העתיקה בירושלים - נספחיםהרשות לפיתוח ירושלים2013עב
83
Vעל נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2012ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenאיתן בלואר
Eitan Bluer
מיכל קורח Michal Korach אביאל ילינק Aviel Yelinekיאיר אסף שפירא Yair Assaf-Shapira2012עב422שנתון סטטיסטי, השנתון הסטטיסטי, על נתונייך, ירושלים, 2012, שטח, אוכלוסייה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, בינוי, תיירות, מרחב סובב ירושליםעל נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המגוונות הגרות בעיר, תעסוקה, עסקים ותעשייה, חינוך והשכלה גבוהה, דיור ובינוי, ותיירות. בנוסף, בפרסום נתונים אודות המרחב שסובב את ירושלים. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים היוצא לאור במכון מדי שנה.
84
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2012 (מספר 26)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)ייאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraאיתן בלואר Eitan Bluerענבל דורון Inbal Doron2012עב421השנתון הסטטיסטי, השנתון הסטטיסטי לירושלים, 2012, שטח, אקלים, איכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה, עלייה, רמת חיים, רווחה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, שירותים, תשתיות, בינוי, דיור, תחבורה, תיירות, חינוך, תרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה, מרחב סובב ירושליםהשנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון: שטח, אקלים ואיכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה ועלייה, רמת חיים ורווחה, תעסוקה, עסקים ותעשייה, שירותים ותשתיות, בינוי ודיור, תחבורה, תיירות, חינוך ותרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה ומרחב סובב ירושלים. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982.
85
VThe Statistical Yearbook of Jerusalem 2012 (Number 26)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Chosenיאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraענבל דורון Inbal Doronאיתן בלואר Eitan Bluer2012E421 The Statistical Yearbook of Jerusalem, Statistical Yearbook, 2012 , Area, Climate, Environment, Population, Vital Statistics, Migration, Immigration, Standard of Living, Welfare, Labor, Commerce, Industry, Services and Infrastructure, Construction, Housing, Transport, Tourism, Education, Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality, Jerusalem RegionThe Statistical Yearbook of Jerusalem presents an up-to-date statistical picture of the city in a wide and diverse range of fields, in tables, graphs, maps and other statistics, as well as indicating trends of change that are underway. The Subjects covered by this publication are: Area, Climate and Environment, Population, Vital Statistics, Migration and Immigration, Standard of Living and Welfare, Labor, Industry and Commerce, Services and Infrastructure, Construction and Housing, Transport, Tourism, Education & Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality and the Jerusalem Region. The Statistical Yearbook is issued annually from 1982 by the Jerusalem Institute for Policy Research and the Municipality of Jerusalem.
86
VJerusalem- Facts and Trends 2012ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenאיתן בלואר
Eitan Bluer
מיכל קורח Michal Korachאביאל ילינק Aviel Yelinekיאיר אסף שפירא Yair Assaf-Shapira2012E423Statistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2012, Area, Population, Employment, Business and Industry, Education, Construction, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, employment, business and industry, education, construction and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
87
V Christians and Christianity in the Jewish State: Executive summaryאמנון רמון Amnon Ramon2012E420
88
VThe Palestinian Petition to the United Nations for Recognition of a Palestinian State: A Legal/Political Analysisניהול הסכסוך Conflict Managementגלעד נועם Gilad Noam2012E419
89
Vנצרות ונוצרים במדינת היהודים– המדיניות הישראלית כלפי הכנסיות והקהילות הנוצריות (2010-1948)ירושלים, Jerusalemאמנון רמון Amnon Ramon2012עב420
90
Vפניית הפלסטינים לאו"מ להכרה במדינה פלסטינית: ניתוח משפטי מדיניניהול הסכסוך Conflict Managementגיל-עד נועם Gilad Noam2012עב419
91
Vתחזית קיימות לישראל 2030מדיניות סביבתית Environmental Policyולרי ברכיה Valerie Brachya2012עב424
92
Vתחזית קיימות לישראל 2030 - תקציר מנהלים التكهن بالاستدامة في إسرائيل عام ٢٠٣٠ ملخص تنفيذيמדיניות סביבתית Environmental Policyולרי ברכיה Valerie Brachya2012العربية424
93
Vעל נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2011ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenמיכל קורחMichal Korach 2011עב412שנתון סטטיסטי, השנתון הסטטיסטי, על נתונייך, ירושלים, 2011, שטח, אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, בינוי, תיירות, מרחב סובב ירושליםעל נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המגוונות הגרות בעיר, תעסוקה, חינוך והשכלה גבוהה, דיור ובינוי, ותיירות. בנוסף, נבפרסום נתונים אודות המרחב שסובב את ירושלים. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים היוצא לאור במכון מדי שנה.
94
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2011 (מספר 25)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)יאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraאיתן בלואר Eitan Bluerענבל דורון Inbal Doron2011עב411השנתון הסטטיסטי, השנתון הסטטיסטי לירושלים, 2011, שטח, אקלים, איכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה, עלייה, רמת חיים, רווחה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, שירותים, תשתיות, בינוי, דיור, תחבורה, תיירות, חינוך, תרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה, מרחב סובב ירושליםהשנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון: שטח, אקלים ואיכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה ועלייה, רמת חיים ורווחה, תעסוקה, עסקים ותעשייה, שירותים ותשתיות, בינוי ודיור, תחבורה, תיירות, חינוך ותרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה ומרחב סובב ירושלים. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982.
95
VThe Statistical Yearbook of Jerusalem 2011 (Number 25)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Chosenיאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraענבל דורון Inbal Doronאיתן בלואר Eitan Bluer2011E411 The Statistical Yearbook of Jerusalem, Statistical Yearbook, 2011 , Area, Climate, Environment, Population, Vital Statistics, Migration, Immigration, Standard of Living, Welfare, Labor, Commerce, Industry, Services and Infrastructure, Construction, Housing, Transport, Tourism, Education, Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality, Jerusalem RegionThe Statistical Yearbook of Jerusalem presents an up-to-date statistical picture of the city in a wide and diverse range of fields, in tables, graphs, maps and other statistics, as well as indicating trends of change that are underway. The Subjects covered by this publication are: Area, Climate and Environment, Population, Vital Statistics, Migration and Immigration, Standard of Living and Welfare, Labor, Industry and Commerce, Services and Infrastructure, Construction and Housing, Transport, Tourism, Education & Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality and the Jerusalem Region. The Statistical Yearbook is issued annually from 1982 by the Jerusalem Institute for Policy Research and the Municipality of Jerusalem.
96
VJerusalem- Facts and Trends 2011ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach 2011E413Statistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2011, Area, Population, Employment, Education, Construction, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, employment, education, construction and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
97
V For the Sake of Zion I Shall Not Stand Still? Executive summaryגביאל (גבי) שפר Gabriel (Gabi) Shefferאייל צור Eyal Tsur2011E414
98
V"Talmud Torah is Equivalent to All" - The Ultrae-Orthodox (Haredi) Education System for boys in Jerusalemירושלים, Jerusalemאהוד (אודי) שפיגל Ehud (Udi) Spiegel2011E405
99
VAllah's Safe Haven?The Controversy surrounding the Mamilla Cemetery and the Museum of Tolerance - Executive summaryיצחק רייטר Yitzhak Reiter2011E409
100
VAltering the Water Balance as a Means to Addressing the Problems of the Dead Seaמדיניות סביבתית Environmental Policy עמוס ביין Amos Bein
2011E
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu