Sij Hawm Tuaj Ntsib Xib Fwb Txais Tos Tsev Neeg rau lub Caij Nplooj Ntoo Zeeg
1. Koj puas tuaj ntsib xib fwb nrog koj tus menyuam uas yog tuaj rau lub Fall Welcome Back Conference rau lub caij nplooj ntoo zeeg xyoo no?
2. Yog tsis tuaj, vim li cas koj tsis tuaj?
Yog tsis tuaj no, thov hla cov lus nug rau 3 mus rau 5.
Your answer
3. Yog tuaj, lub sij hawm koj thiab koj tus menyuam tuaj ntsib xib fwb no neb nyob ntev li cas rau hauv tsev kawm ntawv?
Your answer
4. Koj xav li cas txog lub sij hawm tuaj ntsib xib fwb uas yog lub Fall Welcome Back Conference?
1 Not Satisfied Tsis txaus siab
5 Very Satisfied Txaus siab heev
5. Muaj yam dab tsi uas zoo txog lub Fall Welcome Conferences? Muaj yam dab tsi uas yuav ua rau kom zoo tshaj?
Your answer
7. Koj puas xav kom muaj lub Fall Welcome Back Conference rau lawm xyoo dua?
8. Koj puas tau ua tiav cov ntaub ntawv uas yog Annual Update nyob rau hauv Skyward?
9. Yog koj teb "Tsis tau" rau lus nug 8: Muaj yam dab tsi uas thiaj li pab tau koj ua kom tiav cov ntaub ntawv Annual Update? Muaj yam dab tsi zoo txog cov ntaub ntawv Annual Update rau hauv Skyward? Muaj yam dab tsi uas yuav ua rau kom zoo tshaj?
Your answer
9. Yog koj teb tsis xav rau lus nug 6: Puas muaj tej yam dab tsi uas yuav pab tau koj ua kom tiav cov ntaub ntawv Annual Update?
Your answer
10. Tsev kawm ntawv
11. Attended a Welcome Back Conference for a Child in Grade Level (allow multiple responses)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ISD624. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms