แบบประเมินโครงการวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ชิงรางวัล)
ด้านการดำเนินงานการจัดโครงการ
1. ความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความเหมาะสมของพื้นที่และสถานที่ในการจัดงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความสะดวกของการลงทะเบียนหน้างาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความพร้อมของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความประทับใจในการทำหน้าที่ของผู้ดำเนินรายการ/พิธีกร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ความประทับใจต่อการเปิดงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการจัดกิจกรรมของโครงการ
7. ความน่าสนใจของผลงานและการจัดนิทรรศการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ความน่าสนใจการบรรยายของวิทยากร (รศ.ดร.สุธี อักษรกิตต์)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. ความน่าสนใจการบรรยายของวิทยากร (คุณจงกรม สมพงษ์)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมต่างๆ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12.ความเหมาะสมของเกณฑ์การตัดสิน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. การตัดสินมีความโปร่งใสยุติธรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. ความเหมาะสมของรางวัล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ
15.ได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาการบรรยายของวิทยากร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
16. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
17. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆนอกหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ
1. ปัญหาในการจัดโครงการ
2. ข้อเสนอแนะการจัดโครงการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hatyai University. - Terms of Service - Additional Terms