แบบสำรวจความต้องการห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2558

แบบสำรวจความต้องการสำหรับรายวิชาที่ต้องการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาและหลักสูตร
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question