การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมืองการปกครอง ครั้งที่ ๙
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานศึกษา *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
อาจารย์ที่ปรึกษา *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร)
๑.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
๒.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
๓.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
รายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร) *
Your answer
หมายเหตุ:
๑. กำหนดการแข่งขัน / สถานที่จัดโครงการ
๑.๑ จัดการแข่งขันขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑.๒ สถานที่ ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต (อาคาร ๘) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ
๒.๑ อาจารย์ขภิชาติ ราชแสง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๐ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙-๕๔๓๘-๓๙๖๖
E-mail Address: kapichart@hu.ac.th
๒.๒ อาจารย์พัตรธีรา จินตานนท์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๐ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๖๒๘๙-๔๕๗๙
E-mail Address: phattheera@hu.ac.th
๓. สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓.๑ ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๓.๒ ส่งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๔๒-๕๔๖๗ (เมื่อส่งทางโทรสารแล้วกรุณาโทรยืนยัน
การสมัครกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ) หรือ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th
๔. นักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับของตนเองมาด้วยเพื่อจัดทำ e-Certificate

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hatyai University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms