แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. คณะที่ท่านสำเร็จการศึกษา *
3. สาขาวิชาที่ศึกษา
Your answer
ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
3. มีปฏิทินการศึกษาและตารางการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน
4. วิชาเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี เหมาะสม สอดคล้องความต้องการ
5. จำนวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชาเหมาะสม
6. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
7. การจัดการศึกษาของหลักสูตรมุ่งเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
8. มีการสอดแทรกคุณธรรมและทักษะชีวิตที่จำเป็นในการพัฒนาสังคม
9. มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่เน้นทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคม
10. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน
11. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
12. การกำหนดรายวิชาที่เรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร
13. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
14. อาจารย์สอนโดยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
15. อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหา และเวลาที่กำหนด
16. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ
17. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานิสิตได้เหมาะสม
18. อาจารย์มีความสามารถในการสอนและการถ่ายทอดการเรียนรู้
19. การกำหนดอาจารย์ผู้สอนตรงกับรายวิชาและความสามารถของอาจารย์
20. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
21. ระบบบริการห้องสมุดเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้
22. ระบบสารสนเทศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
23. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้
24. กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาสาขาที่เรียน
25. องค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน
26. วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
27. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
28. ส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางการวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
29. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล
30. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
31. วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน
32. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
33. ระบบการวัดและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามเวลา
34. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
35. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านความรู้
36. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านทักษะทางปัญญา
37. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
38. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
39. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
40. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
Your answer
4. ท่านออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในขณะที่ท่านเรียนชั้นปี *
5. ที่อยู่สถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน
Your answer
6. ท่านได้รับการติดต่อจากสถานประกอบการที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเข้าทำงานหรือให้คำแนะนำในการทำงาน
7. กรณีได้รับการติดต่อจากสถานประกอบการในลักษณะใด (กรณีได้รับการติดต่อ)
8. สถานการณ์ทำงานของท่านในปัจจุบัน *
9. ชื่อ/ที่อยู่ของสถานประกอบการ *
Your answer
10. สถานการณ์การได้งานทำของท่าน *
11. ท่านคิดว่าสหกิจศึกษามีส่วนช่วยให้ท่านได้งานทำมากน้อยเพียงใด *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ท่านคิดว่าสหกิจศึกษามีส่วนช่วยให้ท่านได้งานทำมากน้อยเพียงใด
1. การให้คำแนะนำตำแหน่งงานสหกิจศึกษาจากสาขาวิชา
2. การประสานงานและการอำนวยความสะดวกจากฝ่ายสหกิจศึกษา
3. การติดตามและให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
12. ปัจจุบันท่านศึกษาต่อ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hatyai University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms