แบบประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรมการผลิตสื่อด้วย iBook Author

แบบประเมินชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้วัดและประเมินผลสำเร็จจากการฝึกอบรม และนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และบริการต่อไป จึงใคร่ขอให้ท่านกรุณากรอกข้อมูล และให้คะแนนในแบบประเมิน ด้วยความเห็นที่แท้จริงของท่าน

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประเมิน

    This is a required question
    This is a required question