Đăng ký tham dự HN VCME2015 - Dành cho đại biểu KHÔNG phải là tác giả

Biểu mẫu đăng ký này dành cho các đại biểu không phải là tác giả bài báo. Sau khi đóng phí tham dự 500.000đ/người, Quý đại biểu vui lòng đăng ký online thông qua biểu mẫu này.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ BTC qua email: hoinghicokhi2015@hcmute.edu.vn

Trân trọng./.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question