Đăng ký nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. Gương mẫu chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.
  2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tận tụy với công việc; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến, các giải pháp trong công tác quản lý, giảng dạy, lao động, sản xuất.
  3. Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
  4. Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị; làm việc phải khách quan, công tâm; đối với đồng chí, đồng nghiệp thì hợp tác trong công việc và chân thành giúp đỡ trong cuộc sống.
  5. Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
  Please enter one response per row
  This is a required question