แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของ Facilitator และการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีนโยบายส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางงานวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากล คณะ ฯ จึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของ Facilitator และการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้นิสิตเกิดการคิดแก้ปัญหามากกว่าการจำเนื้อหาข้อเท็จจริง รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มอันเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นพ.มาโนช โชคแจ่มใส (ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ผู้จัดโครงการ ฯ จึงขอสำรวจรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ ดังกล่าว เพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่นอนในการจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ และอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

กำหนดการ ฯ
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง PH10402RX อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและห้องปฏิบัติการผลิตยา
ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
คำนำหน้า - ชื่อ - นามสกุล
Your answer
******** หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ******** นายสุบัณฑิต พุ่มเจริญ (นักวิชาการศึกษา)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms