แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเว็บไซต์ www.st.buu.ac.th/library/ เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

คำชี้แจง ให้ผู้ประเมิน ประเมินรายการตามเกณฑ์ต่อไปนี้

หมายเหตุ 5 หมายถึง ดีมาก

4 หมายถึง ดี

3 หมายถึง ปานกลาง

2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ควรปรับปรุง

เพศ
สถานะ
ระดับชั้น
Your answer
1. ด้านการออกแบบเว็บไซต์ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
1.1 ความสะดวกชัดเจนในการสืบค้นข้อมูล
1.2 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
1.3 ความน่าสนใจ ( ภาพประกอบ สี ตัวอักษร )
1.4 ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ สอดคล้อง และลำดับของเนื้อหา
1.5 เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก
2. ด้านเนื้อหา *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
2.1 ถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน
2.2 ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
2.3 นำข้อมูลมาประยุกต์เพื่อนำเสนอด้วยตนเอง
2.4 ความทันสมัย เน้นปัจจุบัน
2.5 มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานขององค์กร
3. ด้านการนำใช้ประโยชน์ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
3.1 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
3.2 เป็นช่องทางในการรับข้อมูล ข่าวสาร ที่ทันสมัย
3.3 เป็นช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms