แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
โครงการประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการนำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ระยะครึ่งแผนสู่การปฏิบัติ

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทาทอง ๕
อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

  This is a required question

  มีความประสงค์ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ผู้ประสานงานและให้ข้อมูล

  สำหรับติดต่อสอบถาม กรณีมีการประสานงานในการเข้าร่วมประชุม
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question