ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโท
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโทคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ใช้บัณฑิตจากบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน
ตำแหน่งงานผู้ให้ข้อมูล
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม
มีความรับผิดชอบ
มีความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ตรงต่อเวลา
มีความขยันอดทน อุสาหะ
ด้านความรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความรู้ในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
มีความรอบรู้ สามารถตีความ จับใจความและแปลความได้อย่างถูกต้อง
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความสามารถในการเรียนรู้งาน
ด้านทักษะทางปัญญา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานได้สำเร็จตามกำหนดเวลา
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและทำงานท่ามกลางความกดดันได้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้
Grading was prompt and had useful feedback
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง
มีความเป็นผู้นำที่ดี
ปฏิบัติตามหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน
รักษาสาธารณสมบัติ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. - Terms of Service - Additional Terms