แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมโดยสถาบันอุดมศึกษา (รายโครงการ/กิจกรรม)
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมโดยสถาบันอุดมศึกษา (รายโครงการ/กิจกรรม)
ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานและต่อการพัฒนา
โครงการ U-School Mentoring ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Email address
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
Your answer
ระบุเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เพื่อการติดต่อประสานงาน
Your answer
ชื่อโรงเรียนที่ดูแล
Your answer
จำนวนโรงเรียน
Your answer
จำนวนครู
Your answer
จำนวนนักเรียน
Your answer
งบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ.
Your answer
โปรดเลือกประเภทโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามความสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงโครงการฯ (TOR-Term of Reference) ปี 2560 (ใน 7 กิจกรรม) ดังนี้
Required
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
Your answer
ผลผลิตโครงการฯ (เช่น คู่มือ สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน เป็นต้น)จากการจัดกิจกรรม (โปรดระบุให้ชัดเจน)
Your answer
ผลการประเมิน Pre-Test / Post-Test (ถ้ามี)
เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง “ก่อน” และ “หลัง” จากการเข้าร่วมโครงการฯ (U-School Mentoring)
ผลการประเมิน Pre-Test (ถ้ามี)
Your answer
ผลการประเมิน Post-Test (ถ้ามี)
Your answer
ผลต่างการประเมิน Pre-test/Post-Test (ถ้ามี)
Your answer
วิธีการประเมิน Pre-Test / Post-Test (ถ้ามี)
Your answer
ผลการประเมินความพึงพอใจของโรงเรียน (โปรดระบุเหตุผลด้วยว่าโรงเรียนมีความพึงพอใจในด้านใด เช่น ทำให้เข้าใจนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในการสอนได้ หรือได้พัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้นักเรียนสนใจเรียนคณิตศาสตร์ เป็นต้น)
Your answer
ประโยชน์ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับจากการดำเนินโครงการฯ
Your answer
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานตามโครงการฯ
Your answer
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โดยโปรดระบุปัญหาที่ท่านประสบระหว่างดำเนินโครงการฯ เช่น ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นต้น และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามโครงการฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปไม่ใช่ปัญหาเชิงเทคนิค)
Your answer
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
(โดยระบุความสำเร็จตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันว่า มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด)
ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
Your answer
ผลดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน(โปรดระบุโดยย่อ)
Your answer
ตัวชี้วัด/หลักฐานที่เป็นรูปธรรมปัจจุบัน
Your answer
ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อประสานงาน
Your answer
ขอบคุณในความร่วมมือ
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms