งานการประชุมวิชาการ Current knowledge in Infectious disease
เนื่องด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจะจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ๖/๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ โดยทางคณะกรรมการได้เรียนเชิญ ผศ.ภญ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขลานครินทร์ รศ.ภก.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล และ ภญ.ดร.ดาราพร รุ้งพราย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ภก.ดร.นิรันดร์ จ่างคง เภสัชกรผู้เชื่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลราชบุรี มาบรรยายสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Current knowledge in Infectious disease” ในวันศุกร์และเสาร์ที่ ๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเครดิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) 10.5 เครดิต สำหรับเภสัชกรทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม โดยเก็บค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการ จากเภสัชกร/ผู้สนใจทั่วไป เภสัชกรจากหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับทางคณะ นิสิต/นักศึกษา จำนวน 100 คน

สำหรับเภสัชกรทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
โดยชำระค่าลงทะเบียน
- สำหรับเภสัชกร/ผู้สนใจทั่วไป 1 วัน อัตรา 1000 บาท 2 วัน อัตรา 1800 บาท
- สำหรับเภสัชกรจากหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับคณะ 1 วัน อัตรา 800 บาท 2 วัน อัตรา 1500 บาท
- สำหรับนิสิต/นักศึกษา 1 วัน อัตรา 600 บาท 2 วัน อัตรา 1000 บาท
หากลงทะเบียนระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม - 21 สิงหาคม 2560 อัตราค่าลงทะเบียน
- สำหรับเภสัชกร/ผู้สนใจทั่วไป 1 วัน อัตรา 1500 บาท 2 วัน อัตรา 2500 บาท
- เภสัชกรจากหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับคณะ 1 วัน อัตรา 1000 บาท 2 วัน อัตรา 2000 บาท
- นิสิต/นักศึกษา 1 วัน อัตรา 800 บาท 2 วัน อัตรา 1500 บาท


ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน
เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้น ถ่ายรูปหรือ scan
เอกสารหลักฐานการชำระเงินส่งมาที่ cpe.buu@gmail.com โทร 038-102-610 ต่อ 101

ค่าลงทะเบียน พร้อมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารการประชุม รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่งเท่านั้น !!!!!
สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน
*********************************************************************************************
กำหนดการงานประชุมวิชาการ
เรื่อง “Current knowledge in Infectious disease”
วันที่ ๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม โรงแรมพรีมา วิลลา พัทยา

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

๘.๐๐-๘.๔๕ น. ลงทะเบียน
๘.๔๕ – ๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดยคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. การบรรยาย หัวข้อ เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาฆ่าเชื้อในผู้ป่วยทั่วไป
วิทยากร ผศ.ภญ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. Refreshment
๑๐.๑๕– ๑๑.๔๕ น. การบรรยาย หัวข้อ การประยุกต์ใช้เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในการออกแบบขนาดยาและวงรอบใน
การบริหารยาวิทยากร ภก.ดร.นิรันดร์ จ่างคง โรงพยาบาลราชบุรี
๑๑.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. การบรรยาย หัวข้อ Combination therapy for multidrug resistance in
Pneumoniaวิทยากร รศ.ภก.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. Refreshment
๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. Pitfall in management of multidrug resistance วิทยากร ผศ.ภญ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รศ.ภก.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภก.ดร.นิรันดร์ จ่างคง โรงพยาบาลราชบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. การบรรยาย หัวข้อ เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาฆ่าเชื้อในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไต
บกพร่องวิทยากร ภก.ดร.นิรันดร์ จ่างคง โรงพยาบาลราชบุรี
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. Refreshment
๑๐.๑๕– ๑๑.๔๕ น. การบรรยาย หัวข้อ การประยุกต์ใช้เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในการออกแบบขนาดยาและวงรอบการ
บริหารยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่อง วิทยากร ภก.ดร.นิรันดร์ จ่างคง โรงพยาบาลราชบุรี
๑๑.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. การบรรยาย หัวข้อ Antimicrobial loss via hemodialysis and peritoneal dialysis
วิทยากร ภญ.ดร.ดาราพร รุ้งพราย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. Refreshment
๑๔.๔๕-๑๕.๔๕ น. การบรรยาย หัวข้อ Use of antimicrobial in Kidney transplantation
วิทยากร ภญ.ดร.ดาราพร รุ้งพราย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น. พิธีปิด โดยคณบดี คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

คำนำหน้า *
Your answer
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เลขที่ใบประกอบ *
Your answer
สังกัด *
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ลงทะเบียน จำนวน *
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service