แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย (ปีการศึกษา 2559) (Responses)_2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
หลักสูตรอาจารย์ผู้สอนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
2
Timestampนิสิตหลักสูตร
หลักสูตร [1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร]
หลักสูตร [2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน]
หลักสูตร [3. มีปฏิทินการศึกษาและตารางการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน]
หลักสูตร [4. วิชาเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี เหมาะสม สอดคล้องความต้องการ]
หลักสูตร [5. จำนวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชาเหมาะสม]
อาจารย์ผู้สอน [1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน]
อาจารย์ผู้สอน [2. อาจารย์สอนโดยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ]
อาจารย์ผู้สอน [3. อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหา และเวลาที่กำหนด]
อาจารย์ผู้สอน [4. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ]
อาจารย์ผู้สอน [5. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานิสิตได้เหมาะสม]
อาจารย์ผู้สอน [6. ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม]
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ [1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้]
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ [2. ระบบบริการห้องสมุดเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้]
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ [3. ระบบสารสนเทศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง]
การจัดการเรียนการสอน [1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้]
การจัดการเรียนการสอน [2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา]
การจัดการเรียนการสอน [3. องค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน]
การจัดการเรียนการสอน [4. วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา]
การจัดการเรียนการสอน [5. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม]
การจัดการเรียนการสอน [6. ส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางการวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้]
การวัดประเมินผล [1. วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน]
การวัดประเมินผล [2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า]
การวัดประเมินผล [3. ระบบการวัดและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามเวลา]
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน [1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม]
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน [2. ด้านความรู้]
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน [3. ด้านทักษะทางปัญญา]
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน [4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ]
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน [5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ]
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน [6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ]
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
3
4/11/2017 13:42:06สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)44355544454231444444444544334
4
4/11/2017 23:16:38สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)44444555555444555555555555555
5
4/12/2017 10:27:54สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)44435544344243444343344343444
6
4/18/2017 21:01:23สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)44444555555444444444444444444
7
4/18/2017 22:10:54สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)43444434544433344434444444444
8
4/18/2017 22:39:01สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)44444434444344444444444444555
9
4/19/2017 0:17:11สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)44444555555555555555555555555
10
4/24/2017 6:55:26
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
45555555545545555555555555555
11
4/24/2017 7:13:44
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
55544544555555554445555455555
12
4/24/2017 7:21:57
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
44553555555354555434555455555
13
4/24/2017 7:56:34
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
44544455455455545555555455554
14
4/24/2017 8:57:58
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
44434434554445443335454545545
สำหรับหลักสูตรครู ควรให้ได้ทดลองสอบสอนมากขึ้น เพื่อเป็นการฝึกฝนและเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกสอนจริง
15
4/24/2017 11:18:34
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
43344434444444444444443444444
16
4/24/2017 12:31:21
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
33233443443333444444333444334
17
4/24/2017 15:17:20
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
55444555555455555555555454455
18
4/26/2017 10:13:47สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)33434555555222444433444355453
19
4/26/2017 21:49:35
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
54444544555444445444544444545
20
4/26/2017 22:30:27
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
43443444544433444544534445554
อยากให้มีวิชาที่เรียนเน้นทางเนื้อหาทางมัธยมศึกษามากกว่านี้ ปรับวิชาขั้นสูงให้ลดลง รวมถึงให้มีการจัดกิจกรรมตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนได้
21
4/26/2017 22:33:41
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
55545555555544555555555544444
22
4/26/2017 22:44:23
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
44555555555454545555545455555
23
4/27/2017 10:45:36
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
44443555555343444443444444443
24
4/27/2017 11:38:36
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
45344444434454445444445444545
ควรเพิ่มเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมให้มากขึ้น
25
4/30/2017 1:16:24
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
45544545545545544545554555445
26
5/8/2017 19:00:23
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
43434223332234323332333333433
27
5/9/2017 14:32:26
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
33333333333333444444444444444
28
5/13/2017 21:54:58
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
44444444444444444444444444444
29
5/15/2017 13:37:49
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
44534555555444444444444255555-
30
5/15/2017 15:19:34
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
55444555454444554444444444444
31
5/15/2017 17:17:17
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
44545454445444454444444444444-
32
5/15/2017 19:45:09
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
55555455445444555555555555555
33
5/15/2017 22:02:11
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
34533443344344444444444444444
34
5/16/2017 21:11:01
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
55555555555555555555555555555
35
5/19/2017 15:40:55สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)34434434343443345443454433444
36
5/22/2017 15:01:22สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)44444434544433433343443433444
37
5/22/2017 15:24:22สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)33333344434444443444444444444
38
5/22/2017 15:28:17สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)44444445444444444444444444444
39
5/22/2017 16:19:34สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)44433544454222333333444445444
40
5/23/2017 10:17:30สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)54534545444455544444555444444
41
5/23/2017 11:11:38สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)44444444444444444444444444444
42
5/23/2017 13:34:23สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)44444444444444444444444444444
43
5/24/2017 11:22:27
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
43414433444223443444444544444
44
5/24/2017 11:23:39
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
45544334434444443344444444343
45
5/24/2017 11:25:10
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
54435555544443445544444344345
46
5/24/2017 11:34:17
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
44545444545544443454445454444
47
5/24/2017 11:44:15
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
45444544544444455444444454543
48
5/24/2017 11:50:35
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
45445454454454455444545445545
49
5/24/2017 11:52:15
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
44545544444443553444444454445
50
5/24/2017 11:52:39
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
54454545545444455554544355454
51
5/24/2017 12:02:47
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
44444444444444444444444444444
52
5/24/2017 12:04:00
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
45534444444444444444444444444
53
5/24/2017 12:05:13
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
55545555555544555555555555555
54
5/24/2017 12:08:14
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
55534545455555544454544555555
55
5/24/2017 12:09:02
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
55445555555444455555444554544
56
5/24/2017 12:08:59
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
55555545555555555555555555555
57
5/24/2017 12:10:51
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
55555555555555555555555555555
58
5/24/2017 12:10:54
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
55445555555444555555554555454
59
5/24/2017 12:14:53
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
44444443444434434444444434444
60
5/24/2017 12:47:45
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
55545555545555555555454555555
61
5/24/2017 12:53:20
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
55555555555555555555555555555
62
5/24/2017 13:10:14
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
55555555555555555555555555555
63
5/24/2017 13:11:50
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
32213434355113444344444333333
64
5/24/2017 13:12:56
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
45444555555343344444445555555
65
5/24/2017 13:13:11
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
43444444434344443444344444333
66
5/24/2017 13:14:27
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
54525554555443444554555555555
67
5/24/2017 13:24:06
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
43434434344322433434343343443
68
5/24/2017 13:31:39สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)44535544554445555554545555555
69
5/24/2017 13:40:00
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
44444544544434444445444344444
70
5/24/2017 13:43:07
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
44444444444444444444444444444
71
5/24/2017 14:11:23สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)54434544435555444444444544544
72
5/24/2017 14:19:44
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
44455454454454445455454445445
73
5/24/2017 14:30:55
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
44534444444333444444445344444
74
5/24/2017 14:37:14
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
44534444444333444444445344444
75
5/24/2017 14:39:16
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
55555555555555555554555555555-
76
5/24/2017 14:52:53
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
45534445455544444444444555555
77
5/24/2017 14:57:22
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
45425435455224453342445533532
1. อยากให้มีการฝึกงานเพิ่มเข้าในหลักสูตร เพราะอย่างน้อยๆก็คงพอที่จะทำให้นิสิตได้ลองทำและเป็นประสบการณ์แก่นิสิต ถึงจะจัดงานที่ให้รุ่นพี่ที่ทำงานแล้วมาเล่าประสบการณ์ แต่ถ้าตัวนิสิตไม่ได้ลองฝึกงานด้วยตัวเองดู มันก็เป็นเรื่องยากที่คนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆมา จะตัดสินใจทำงานอะไรสักอย่าง ถ้าเป็นคนที่เกรดสูงๆก็คงไม่ใช่เรื่องยาก แต่สำหรับคนที่เกรดไม่ค่อยสวย ยิ่งไม่มีประสบการณ์ด้วยแล้ว ก็เป็นเรื่องยากที่จะถูกรับเลือกให้เข้าทำงาน และถ้าบอกว่าเราสามารถเลือกที่จะฝึกงานได้ ก็ใช่ค่ะ แต่อย่าลืมนะคะ ว่านิสิตก็ต้องแบ่งเวลาไปให้โปรเจคด้วยค่ะ
2. อยากให้เพิ่มวิชาเลือกที่มีประโยชน์ต่อการทำงานในชีวิตจริงมากกว่าวิชา ประกัน กับ ไฟแนนซ์ อาจจะเป็นพวกวิชา บัญชี ก็ได้ เพราะวิชาที่เราเรียนอยู่ ส่วนใหญ่ จะเน้นวิชาที่จะศึกษาต่อ แต่ในความเป็นจริง นิสิต คณิตศาสตร์(วท.บ) ทุกคน ไม่ได้ศึกษาต่อ พูดตรงๆนะคะ ถ้าขนาด ป.ตรี ยังไม่รู้จะทำงานอะไร ที่ตรงกับสายที่เรียน แล้วจะกล้าเรียนต่อ ป.โท มั้ยคะ
***ทุกคนที่มาศึกษาต่อ ป.ตรี ก็เพื่อหวังว่าในอนาคต จะมีงานดีๆ ทำ อยากให้อาจารย์สนใจในส่วนนี้ด้วย เพราะไม่งั้น จำนวนนิสิตในภาคเราคงจะลดจำนวนลงเรื่อยๆ
78
5/24/2017 15:40:36
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
54544445445444445555545455555
79
5/24/2017 17:11:44
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
55555555555555555555555555555
80
5/24/2017 17:26:59
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
55545555545554554545554555555
81
5/24/2017 18:09:28
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
34333443444333333333333333333
82
5/24/2017 21:51:43
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
44534444444333444444445344444
83
5/24/2017 21:52:14
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
44534444444333444444445344444
84
5/24/2017 23:54:55
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
44344444444343454444443454545
85
5/25/2017 0:13:08
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
44444444545434444444445444444
86
5/25/2017 0:19:41
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
55555555555555555545455555555
87
5/25/2017 0:27:45
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
44444434444443443434443454444
88
5/25/2017 1:27:15
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
55555555555555445555555555555
89
5/25/2017 11:45:03
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
44544554454545554444445544445
90
5/25/2017 13:03:52
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
45534555445433454444444555554
91
5/25/2017 14:12:40สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)44534544444434443454444444443
92
5/25/2017 14:39:05สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)54444555555555555555555555555
93
5/25/2017 14:40:23สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)44434444445333444334444444443
94
5/25/2017 14:40:27สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)44333544335333433334333444334
95
5/25/2017 14:42:03สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)45444554555332445544455444455
96
5/25/2017 15:05:29สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)44454454445454445445445445445
97
5/25/2017 15:13:42สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)44414554444344433343334443332
98
5/25/2017 15:26:03สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)54454444444444455544544455444
99
5/25/2017 15:26:47สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)33533444444555333333333444444
100
5/25/2017 15:40:08สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)44434444445333444334444444443
Loading...
 
 
 
Form Responses 1
 
 
Main menu