แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หน่วยงาน

คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยข้อมูลที่ได้รับจะนำไปใช้ปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการให้บริการให้มากที่สุด ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ

  เว็บไซต์ของหน่วยงานที่ทำการสำรวจความพึงพอใจ

  เลือกเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ทำการสำรวจความพึงพอใจ
  This is a required question

  ข้อมูลทั่วไป

  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question