แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หน่วยงาน
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยข้อมูลที่ได้รับจะนำไปใช้ปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการให้บริการให้มากที่สุด ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่ทำการสำรวจความพึงพอใจ
เลือกเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ทำการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์หน่วยงาน *
เว็บไซต์หน่วยงานมีดังนี้ 1. ภาควิชาคณิตศาสตร์ (math.science.swu.ac.th) || 2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (home.science.swu.ac.th) || 3. ภาควิชาเคมี (chem.science.swu.ac.th) || 4. ภาควิชาชีววิทยา (bio.science.swu.ac.th) || 5. ภาควิชาฟิสิกส์ (physics.science.swu.ac.th) || 6. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (gsc.science.swu.ac.th) || 7. สำนักงานคณบดี (office.science.swu.ac.th)
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. หน่วยงาน *
หน่วยงานของผู้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ
4. ความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse