แบบประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ

คำชี้แจ้ง : ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ทุกข้อ โดยแบบประเมินควบคุมภายในมี 5 องค์ประกอบ จำนวน 49 ข้อ ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อม จำนวน 24 ข้อ
2. ด้านประเมินความเสี่ยง จำนวน 5 ข้อ
3. กิจกรรมควบคุม จำนวน 7 ข้อ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 7 ข้อ
5. การติดตามผล จำนวน 7 ข้อ

    This is a required question