แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านระบบสารสนเทศ

คำชี้แจ้ง : ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ทุกข้อ โดยแบบสอบถามควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศ จำนวน 10 ข้อ
    This is a required question