แบบติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ATutor

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ATutor ระหว่างเดือน ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558

  1. ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว ท่านนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้อย่างไร

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. ท่านต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมของท่านหรือกลุ่มของท่าน อย่างไรบ้าง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  This is a required question