แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการบริหารพัสดุ

คำชี้แจ้ง : ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ทุกข้อ โดยแบบสอบถามควบคุมภายในด้านบริหารพัสดุ จำนวน 48 ข้อ
    This is a required question