แบบสำรวจความคิดเห็นของคณาจารย์ บุคลากร ต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องเกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ การวิจัย การทำงาน และการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล และสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ
ประเภทบุคลากร
อายุ
หน่วยงาน
ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง
Your answer
ท่านมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นระยะเวลานานเท่าใด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ท่านได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้ระบบงานด้านไอซีทีจากที่ใดบ้าง(ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีในมหาวิทยาลัย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีในมหาวิทยาลัย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ท่านสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สายจากที่ใดก็ได้ในมหาวิทยาลัย
ท่านมักจะพบปัญหาในการเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วของอินเทอร์เน็ตมีความเร็วที่เหมาะสมในการทำงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ในการทำงานท่านยังต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกันกับบุคลากรอื่น
ท่านสามารถขอคำแนะนำและรับความช่วยเหลือจากหน่วยบริการไอซีทีของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ท่านสามารถค้นหาคำแนะนำและเอกสารคู่มือที่เกี่ยวกับการใช้งานไอซีทีของมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์เพื่อเรียนรู้ได้
ท่านยังขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้ไอซีทีในการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรองรับการปฏิบัติงานในทุกด้าน
มหาวิทยาลัยมีซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สนับสนุนในการปฏิบัติงาน
ท่านรับรู้แลปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน
หน่วยงานของท่านได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไอซีทีในห้องเรียนอย่างเพียงพอ
มหาวิทยาลัยมี Service Application ด้านห้องสมุดที่ใช้ได้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
มหาวิทยาลัยได้จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยควรมีบริการเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับการสืบค้น/อ่านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอ
มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและสืบค้นสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
มหาวิทยาลัยมีบริการสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
ตอนที่ 3 ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านการเรียนการสอน
Your answer
ด้านการวิจัย
Your answer
ด้านบริการวิชาการ
Your answer
ด้านศิลปวัฒนธรรม
Your answer
ด้านการบริหาร การปฏิบัติงาน
Your answer
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms