แบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการต่อบริการในสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question