แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการบริหารบุคลากร

คำชี้แจ้ง : ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ทุกข้อ โดยแบบสอบถามควบคุมภายใน ด้านการบริหารบุคลากร จำนวน 19 ข้อ
    This is a required question