แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการเงิน

คำชี้แจ้ง : ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ทุกข้อ โดยแบบสอบถามควบคุมภายในด้านการเงิน จำนวน 64 ข้อ
    This is a required question