Kallelse till Årsmöte 2017 i FloristernasYrkesråd idellaförening

Medlemmar i Floristernasyrkesråd är Kallade till årsmöte 30/5-2015
Plats: St Eriks gymnasium
Adress: Polhemagatan 35 Stockholm
Tid: kl 10.00-11.00
Anmäl dig så vi kan organisera rätt mängd fika.

Årsmötesagenda
1. Fastställande av röstlängd för mötet och mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultat räkning) för det
senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år, andra halvan
på av 2 år
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1år;
d) 1 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till
sammankallande
13. Övriga frågor.
Efter mötet samkväm och mingel i Stockholms högsta lokal.
till kl 23.00
Hälsningar Styrelsen Floristernas yrkesråd.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question