KURSPLAN DIGITAL KOMPETENS

GRUNDSKOLOR I JÄRFÄLLA KOMMUN

F - 5

6 - 9

Hantera digital information

Badge (21).png

 • Känna till de vanligaste textgenrerna på nätet och dess betydelse, t.ex. blogg, wiki, microblogg, artiklar 

 • Kunna formulera frågor som ger ett bra sökresultat

 • Kunna välja från ett sökresultat

 • Förstå en webbsidas uppbyggnad med navigering och sökfunktioner

 • Kunna välja ut och koncentrera sig på de delar av innehållet som är viktigt för uppgiften

 • Kunna använda olika mappar/dokument för att sortera informationen

 • Ha god kännedom om olika textgenrer på nätet och dess funktioner

 • Kan formulera frågor som ger olika resultat beroende på vilket perspektiv som ska undersökas

 • Kunna scanna av ett sökresultat och resonera kring de olika träffar du får

 • Kunna utnyttja en webbsidas struktur och uppbyggnad för att snabbt skapa sig en bild av innehållet.

 • Kunna djupläsa en text på nätet och skärma av de delar som inte är relevanta i sammanhanget

 • Ha en god struktur på informationen med hjälp av olika mappar eller andra digitala verktyg

Badge (22).png

 • Använda sig av 2-3 olika källor i ett arbete

 • Kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till information

 • Källinformation

 • Enkla strategier för att avgöra om en källa är trovärdig

 • Kunna använda sig av flera olika typer av källor

 • Kunna värdera olika källor mot varandra och väga för- och nackdelar

 • Kunna länka till den källinformation som använts från nätet i ett arbete

 • Kunna föra ett avancerat resonemang kring källors trovärdighet och relevans i sammanhanget

Badge (4).png

 • Vara medveten om hur t.ex. spel och sociala medier påverkar vårt fokus i förhållande till en viss uppgift

 • Börja förstå ansvaret att stänga av, logga ut eller tidsbegränsa aktiviteter som inte är kopplade till uppgiften

 • Kunna lägga upp en plan för sitt arbete

 • Söka självständigt innan man ber om hjälp

 • Utvärdera sitt arbete
 • Förstå kopplingen mellan hjärnans kapacitet och distraktionsmoment i form av t.ex. spel och sociala medier

 • Ta eget ansvar för att t.ex. stänga av, logga ut eller tidsbegränsa aktiviteter som inte är kopplade till uppgiften

 • Kunna planera sitt arbete med tidsbegränsade mål

 • Utvärdera den egna lärprocessen kopplat till digitala verktyg och hur den kan förbättras

Skapa digitalt

Badge (28).png

 • Ha en förståelse för hur man själv kan använda olika medier för att  förmedla olika typer av budskap, känslor och stämningar
 • Diskutera, framföra egna åsikter, kritiskt granska, medvetenhet om den egna förmågan att förmedla budskap och visa prov på detta.

Badge (29).png

 • Kunna använda ett ordbehandlings

       program och redigera    

 • Kunna redigera och disponera text med digitala verktyg

 • Kunna använda enkel formalia ex. sidhuvud/fot, referenser

Badge (35).png

 • Kunna skriva texter om ett gemensamt ämne på en gemensam webbsida/blogg

 • Vara medveten om mottagaren när du skriver

 • Förstå en webbsidas/bloggs uppbyggnad med olika flikar och kategorier

 • Kunna navigera via menyn

 • Kunna skapa din egen webbsida/blogg utifrån färdiga mallar

 • Kunna strukturera innehållet på sidan så att det blir överskådligt och tillgängligt

 • Skriva egna webbtexter anpassade till en mottagare

 • Kunna anpassa design och layout så att den samspelar med innehållet på sidan

 • Kunna skapa länkar och andra interaktiva funktioner som videoklipp eller undersökningar

Badge (36).png

 • Kunna skapa enkla tabeller och diagram
 • Kunna skapa anpassade diagram efter behov och kritiskt granska Kunna göra enkla beräkningar, t.ex. summera och räkna medelvärde. .

Badge (39).png

 • Skapa eller kombinera bilder på olika sätt med hjälp av appar och fotoredigerings-

             program

 • Presentera muntligt med hjälp av bilder och ljud

 • Kunna diskutera bilder i media/på nätet och hur de påverkar oss
 • Känna till några olika filformat och skillnaden mellan dessa.

 • Kunna ändra bildens filstorlek för att passa olika syften

 • Kunna skapa nya uttryck genom att manipulera bilden på olika sätt

 • Utnyttja bilden som medium för att förstärka budskapet i muntliga presetnationer

 • Föra utvecklade resonemang kring hur bilder i media/på nätet påverkar oss i olika sammanhang.

Badge (44).png

 • Grunderna i manus och filmiskt berättande

 • Enkla redigeringsprogram

 • Animation och stop-motion

 • Lägga till text, ljud och musik

 • Kunna förstå och utnyttja olika filmgenrer.

 • Kunna bygga upp ett filmmanus och följa detta

 • Använda sig av ljud och musik för att förstärka innehållet i filmen

Badge (45).png

 • Kunna använda olika program/appar för att spela in och redigera ljud

 • Kunna använda olika program/appar för att skapa musik
 • Skapa, spela in och  bearbeta musik med digitala verktyg

Badge (48).png

 • Kunna välja mellan två olika verktyg beroende på uppgiftens syfte

 • Att kunna välja rätt verktyg anpassat till uppgiftens behov och syfte.

Dela digitalt

Badge (50).png

 • Olika sätt att samarbeta på nätet
 • Strukturerat samarbete via nätet med hjälp av olika plattformar

Badge (53).png

 • Känna till upphovsrätten och vad den innebär.

 • Kunna söka och använda bilder med creative common licens Veta hur man hittar musik som inte är upphovsrättsskyddad
 • Kunna diskutera upphovsrätten med andra

 • Kunna flera olika metoder för sökning av bilder och musik med creative common-licens

 • Kunna använda bilder med creative common-licens och hänvisa till bildkällan och upphovmannen på rätt sätt.

Badge (56).png

 • Kunna diskutera nätetik, som hur man uttrycker sig till andra, vad innebär det att “klicka gilla” på en bild men inte en annan, hur gör man med bilder på andra, finns grupptryck på nätet osv.

 • Ha förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor
 • Ha en god medvetenhet kring etiska  förhållningssätt på nätet

 • Förmågan att agera som en positiv förebild i olika nätcommunityn

Badge (59).png

 • Veta hur du påverkas i din vardag av algoritmer kopplade till t.ex. Facebook och Google.

 • Kunna diskutera vad man bör och inte bör berätta om sig själv

 • Veta att du alltid ska be en vuxen om hjälp om något som känns obehagligt sker på nätet

 • Veta hur man formulerar ett säkert lösenord

 • Strategier för att komma ihåg lösenord
 • Göra nyanserade val kring sökningar på nätet utifrån en förståelse för hur dessa sökningar påverkas av tidigare aktiviteter på nätet

 • Ha formulerat en tydlig bild kring vad du väljer att dela med dig av på nätet med ett konsekvenstänkande inför framtiden.

 • Metoder för att kolla upp identiteten på personer du umgås med över nätet

 • Känna till forum där du själv kan söka hjälp och stöd om något obehagligt sker på nätet.
 • Goda strategier för lösenordshantering

Badge (63).png

 • Veta att det finns lagar om vad vi får och inte får göra på nätet

 • Veta vilken typ handlingar på nätet som är juridiskt åtalbara; t.ex. hot, förtal, nedladdning av upphovsrättskyddat material

 • Kunna formulera en egen ståndpunkt med väl underbyggda argument kring den juridik som reglerar nätet.

Förstå digital teknik

Badge (18).png

 • Kunna programmera med enkla program t.ex. Scratch

 • Veta att den digitala världen är byggd av kod
 • Ha en förståelse för hur kod och algoritmer fungerar

 • Ha provat någon form av kodspråk via exempelvis de tutorials som finns på nätet

 • Kunna se kopplingen mellan kod och de aktiviteter som du utför på nätet