The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 6
Question
Question Type
Loading image...
โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ต (iPad / Galaxy Tab / etc.)
คอมพิวเตอร์ (Notebook / คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ)
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
อยากเริ่มส่งออกต้องรู้อะไรบ้าง
เตรียมเอกสารส่งออกอย่างไรให้ถูกต้อง
เรียนรู้วิธีการรับ/จ่ายเงินเมื่อต้องค้าขายกับต่างประเทศ
ต้องการขยายการส่งออกไปประเทศใหม่ๆ จะต้องติดต่อหน่วยงานใดบ้าง
หน่วยงานที่ควรติดต่อเมื่อจะออกไปลงทุนในต่างประเทศ
สรุปข่าวสั้น ทั้งในแง่เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ
วิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
ยอดส่งออก/นำเข้าของแต่ละสินค้า
เทรนด์ใหม่ๆ ที่กำลังมาแรง / พฤติกรรมผู้บริโภค
ตารางการจัด Trade Fair ในต่างประเทศ กิจกรรม Business Matching และทริปสำรวจตลาดของหน่วยงานต่างๆ
สิ่งที่ควรระมัดระวังในการค้าขายกับต่างประเทศ (กลโกงทางการค้า ความผิดพลาดที่ผู้ส่งออกมือใหม่มักประสบ การป้องกันความเสี่ยงในการส่งออก)
กฎระเบียบด้านการค้า-การลงทุนในต่างประเทศ
อัตราภาษีนำเข้าสินค้าของแต่ละประเทศ
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 2 of 6
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
ขนาดเล็ก (S)
ขนาดกลาง (M)
ขนาดใหญ่ (L)
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
ยังไม่ส่งออก และไม่คิดจะส่งออก
สนใจอยากส่งออก แต่ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูล
อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล/เตรียมตัวเพื่อส่งออก
เคยส่งออกแล้วเป็นเวลา 0-1 ปี
เคยส่งออกแล้วเป็นเวลา 1-3 ปี
เคยส่งออกแล้วเป็นเวลา 3-10 ปี
เคยส่งออกแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 ปี
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 3 of 6
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 4 of 6
Question
Question Type
Loading image...
ยังไม่เคยและไม่คิดจะไปลงทุนในต่างประเทศ
สนใจอยากออกไปลงทุน แต่ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูล
อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล/เตรียมตัวออกไปลงทุนในต่างประเทศ
ได้ออกไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเป็นเวลา 0-1 ปี
ได้ออกไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเป็นเวลา 1-3 ปี
ได้ออกไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเป็นเวลา 3-10 ปี
ได้ออกไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 ปี
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 5 of 6
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 6 of 6
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses...
1.ท่านใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลผ่านอุปกรณ์ใดบ่อยที่สุด
No responses yet for this question.
2.ข้อมูลใดที่ท่านหรือบริษัทของท่านต้องการทราบมากที่สุด 5 ข้อ
No responses yet for this question.
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
A. ประเภทธุรกิจ (โปรดระบุ)
No responses yet for this question.
ฺB. ขนาดของธุรกิจ
No responses yet for this question.
C. ประสบการณ์การส่งออก
No responses yet for this question.
C.ประสบการณ์การส่งออก (ต่อ)
กรณียังไม่เคยส่งออก และไม่คิดจะส่งออก (โปรดระบุเหตุผล)
No responses yet for this question.
D. ประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศ
ประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศ
No responses yet for this question.
D. ประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศ
ยังไม่เคยและไม่คิดจะไปลงทุนในต่างประเทศ (โปรดระบุเหตุผล)
No responses yet for this question.
END Section
Main menu
.