Medlemsansökan för Högskolan i Borås Studentidrottsföreningen
Här kan du ansöka om medlemskap / Here you can apply for membership.
Välj språk / Choose language *
Varför Behöver vi denna informationen? / Why do we need this information?
För de medlemmar som önskar vara aktiva inom en eller flera idrotter
Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns på https://lagen.nu/1998:204
Mer information om PUL och IdrottOnline finns på http://bit.ly/1CCcpQS

En ideell förening måste föra ett register över sina medlemmar. Föreningen erbjuds möjligheten att föra sitt medlemsregister direkt i IdrottOnline.

Uppgifter i en förenings medlemsregister som handlar om fysiska personer som är i livet omfattas av personuppgiftslagen (PUL). Det innebär att föreningen måste bestämma ett eller flera tydliga syften med sitt medlemsregister. Det kan till exempel vara att kunna upprätta röstlängd, skicka information till medlemmarna och/eller söka bidrag. Syftet avgör vilka uppgifter som föreningen behöver behandla i sitt medlemsregister och föreningen ska inte samla in fler uppgifter än vad syftet motiverar. Uppgifterna i föreningens medlemsregister får inte användas till andra syften än de som uppgifterna samlats in för.

Uppgifter om en medlems namn, adress, telefonnummer, mailadress och födelsenummer (åå-mm-dd) kan normalt sett samlas in utan samtycke. Om föreningen ansöker om tävlingslicens, tecknar försäkringar eller ansöker om bidrag för vissa medlemmar kan personnummer komma att behövas och för dessa ändamål kan behandling av personnummer ske utan samtycke. För medlemmar som inte omfattas av dessa verksamheter krävs normalt sett ett samtycke för att personnummer ska kunna behandlas. Ett samtycke kan närsomhelst återkallas av den person som uppgifterna handlar om.

Publicering av personuppgifter inklusive tydliga närbilder på föreningens hemsida kan ske först efter att samtycke har inhämtats från personerna på bilden. Undantag gäller för löpande texter där samtycke inte måste inhämtas innan publicering.

/ For those members who wish to be active in one or more sports
As a member of the association, in order to administer the compound as well as seeking various grants, search competition licenses, insurance policies, etc., process the following data about you: your name, address, email address, or telephone number. The treatment will only be made on the basis of the association's purpose with the register of members. If you have protected personal data or for other special reasons, are unable to provide full personal details, contact the association's administrator.

For more information on the Personal Data Act (PUL) and the requirements for the processing of personal data are available on https://lagen.nu/1998:204
For more information about the PUL and IdrottOnline available on http://bit.ly/1CCcpQS

A nonprofit organization must maintain a register of its members. The association offers the opportunity to bring its member directly in Sports Online.

Data in a compound index of members is about individuals who are alive are covered by the Personal Data Act (PUL). This means that the association must decide one or more clear purposes with its membership register. It could for example be required to draw up the voting list, send information to members and / or apply for grants. The purpose determines which tasks the association needs to deal with on its members and the association should not collect more information than what the purpose justifies. The information in the association's membership directory may not be used for purposes other than those for which the data were collected.

Data on a member's name, address, phone number, email address and date of birth (dd-mm-dd) can normally collected without consent. If the association is applying for a competition license, insurance policies or applying for certain members can social security number may be needed and for these purposes, the processing of personal take place without consent. For members not covered by these activities required normally consent to personal identity to be treated. A consent may be revoked by the person to whom the data is about.

Publication of personal data including clear close-ups of the Association's website can be made only after prior agreement from the people in the picture. Exceptions apply to current texts where consent can not be obtained before publication.

*
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service