แบบติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพม.24
คำชี้แจง: โปรดเลือกและเติมข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงของโรงเรียนที่ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ61
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
1.1 ชื่อโรงเรียน *
1.2 จำนวนผู้บริหาร
Your answer
1.3 จำนวนครู (ไม่รวมฝ่ายบริหาร)
Your answer
1.4 จำนวนพนักงานราชการ
Your answer
1.5 จำนวนครูอัตราจ้าง
Your answer
1.6 จำนวนลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
Your answer
1.7 จำนวนนักเรียน ม.1
Your answer
1.8 จำนวนนักเรียน ม.2
Your answer
1.9 จำนวนนักเรียน ม.3
Your answer
1.10 จำนวนห้องเรียน ม.1
Your answer
1.11 จำนวนห้องเรียน ม.2
Your answer
1.12 จำนวนห้องเรียน ม.3
Your answer
ตอนที่ 2 ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
2.1 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
2.2 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "
2.3 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
2.4 การจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน
2.5 การจัดทำโครงสร้างเวลาเรียน
2.6 การคัดเลือกรูปแบบกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
2.7 การออกแบบกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
2.8 การส่งเสริมสนับสนุนของโรงเรียน
2.9 การจัดระบบการนิเทศภายใน
2.10 การทบทวนหลังการปฏิบัติ
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
3.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง (ดำเนินการอย่างไร เมื่อไหร่ มีประเด็นเสนอแนะสู่ความสำเร็จอย่างไร)
3.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษา
Your answer
3.1.2 ครู
Your answer
3.1.3 ผู้ปกครอง
Your answer
3.1.4 นักเรียน
Your answer
3.2 โรงเรียนดำเนินการปรับโครงสร้างเวลาเรียนอย่างไร
3.2.1 การพัฒนาสมอง (Head) มีกี่กิจกรรม ยกตัวอย่างกิจกรรมเด่น 3 กิจกรรม
Your answer
3.2.2 การพัฒนาจิตใจ (Heart) มีกี่กิจกรรม ยกตัวอย่างกิจกรรมเด่น 3 กิจกรรม
Your answer
3.2.3 การพัฒนาทักษะการทำงาน (Hand) มีกี่กิจกรรม ยกตัวอย่างกิจกรรมเด่น 3 กิจกรรม
Your answer
3.2.4 การพัฒนาร่างกาย (Health) มีกี่กิจกรรม ยกตัวอย่างกิจกรรมเด่น 3 กิจกรรม
Your answer
3.4 แนวทางการกำหนด/เลือกกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียน
เหตุผลประกอบแนวทางกำหนดกิจกรรม
Your answer
3.5 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งเสริมสนับสนุนอย่างไร
3.5.1 สพม.24 มีส่วนร่วมอย่างไร
Your answer
3.5.2 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมอย่างไร
Your answer
3.5.3 หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ มีส่วนร่วมอย่างไร (ระบุชื่อหน่วยงาน)
Your answer
3.5.4 หน่วยงานภาคเอกชน/ชุมชน/บุคคล มีส่วนร่วมอย่างไร (ระบุชื่อหน่วยงาน)
Your answer
3.5.5 สพม.24 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนอย่างไร
Your answer
3.5.6 ทีม Smart Trainer ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร
Your answer
3.5.7 โรงเรียนมีการดำเนินการนิเทศภายในตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" อย่างไร
Your answer
3.5.8 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
Your answer
3.5.9 โรงเรียนต้องการได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ด้านต่างๆ (4H) อย่างไร
Your answer
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
4.1 ระดับ สพฐ.
Your answer
4.2 ระดับ สพม.24
Your answer
4.3 ระดับโรงเรียน
Your answer
ผู้รายงาน *
Your answer
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse - Terms of Service