แบบประเมินโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2559 และนิทรรศการวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ตอนที่ 1 สภานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ตำแหน่ง *
อายุ *
ความเกี่ยวข้องกับโครงการ *
ตอนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานโครงการ
ระดับความคิดเห็นของท่านต่อการดำเนินงานโครงการฯ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สถานที่ในการดำเนินงานมีความเหมาะสม
2. การประชาสัมพันธ์โครงการ
3. ความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. ระยะเวลาในการเตรียมงานทุกขั้นตอนมีความเหมาะสม
5. วัสดุ อุปกรณ์ มีความเหมาะสม
6. การดำเนินการประชุมวางแผนการดำเนินงาน
7. การแจ้งกิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน
8. การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
9. การประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
10. การดำเนินการประกวด แข่งขันกิจกรรมต่างๆ
11. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน
12. การสรุป และรายงานผลการแข่งขัน
13. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
14. การประสานงานในการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ
15. การบริการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขันครบถ้วน ทันเวลา
16. นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
17. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ
18. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม
19. ครูมีการพัฒนานวัตกรรมสำหรับการจัดการเรียนการสอน
20. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมและการแสดงผลงาน
21.กิจกรรมโครงการส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
22. โรงเรียนได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
23. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูน ประสบการณ์ และนำไปพัฒนางาน
24. ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms