แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับนิสิต) รอบปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับนิสิต) ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน กรุณากรอกแบบประเมินตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)
สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทลบ.)
สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
หลักปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สาขาวิชา
นิสิต ชั้นปี
ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็น
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.อาคาร ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจำนวนเพียงพอ 
2. ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
3. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม ( เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ)
4. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม ( เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น)
5. ห้องน้ำ/ห้องสุขามีจำนวนเพียงพอ
6. ห้องน้ำ/ห้องสุขาโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ)
7. สภาพแวดล้อมโดยรวมของโรงอาหาร ( เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ ความหลากหลายของอาหาร)
8. สถานที่นั่งอ่านหนังสือ ทำการบ้าน หรือทำงานกลุ่มมีจำนวนเพียงพอ
9. สภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานที่นั่งอ่านหนังสือ ทำการบ้าน หรือทำงานกลุ่ม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ)
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องมือปฏิบัติการ
10. จำนวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์
11. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์
12. ความทันสมัยของสื่ออุปกรณ์ห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์
13. จำนวนหรือความเพียงพอของเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนปฏิบัติการ
14. เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
ด้านสื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนและสารสนเทศ
15. จำนวนหรือความเพียงพอของเอกสาร หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์
16. จำนวนหรือความเพียงพอของเอกสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์
17 จุดเชื่อมต่อระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) มีครอบคลุมทั่วถึง
18. ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) มีความเร็วเหมาะสมต่อการใช้งานสำหรับการสืบค้นข้อมูล การลงทะเบียน การรับส่งอีเมล และการเข้าถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
Your answer
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องมือปฏิบัติการ
Your answer
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องมือปฏิบัติการ
Your answer
ความคิดเห็นอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Faculty of Engineering, Burapha University. Report Abuse - Terms of Service