แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับนิสิต) รอบปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย

คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับนิสิต) ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน กรุณากรอกแบบประเมินตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.อาคาร ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจำนวนเพียงพอ 
  Please enter one response per row
  2. ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
  Please enter one response per row
  3. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม ( เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ)
  Please enter one response per row
  4. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม ( เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น)
  Please enter one response per row
  5. ห้องน้ำ/ห้องสุขามีจำนวนเพียงพอ
  Please enter one response per row
  6. ห้องน้ำ/ห้องสุขาโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ)
  Please enter one response per row
  7. สภาพแวดล้อมโดยรวมของโรงอาหาร ( เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ ความหลากหลายของอาหาร)
  Please enter one response per row
  8. สถานที่นั่งอ่านหนังสือ ทำการบ้าน หรือทำงานกลุ่มมีจำนวนเพียงพอ
  Please enter one response per row
  9. สภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานที่นั่งอ่านหนังสือ ทำการบ้าน หรือทำงานกลุ่ม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ)
  Please enter one response per row
  10. จำนวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์
  Please enter one response per row
  11. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์
  Please enter one response per row
  12. ความทันสมัยของสื่ออุปกรณ์ห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์
  Please enter one response per row
  13. จำนวนหรือความเพียงพอของเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนปฏิบัติการ
  Please enter one response per row
  14. เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
  Please enter one response per row
  15. จำนวนหรือความเพียงพอของเอกสาร หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์
  Please enter one response per row
  16. จำนวนหรือความเพียงพอของเอกสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์
  Please enter one response per row
  17 จุดเชื่อมต่อระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) มีครอบคลุมทั่วถึง
  Please enter one response per row
  18. ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) มีความเร็วเหมาะสมต่อการใช้งานสำหรับการสืบค้นข้อมูล การลงทะเบียน การรับส่งอีเมล และการเข้าถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question