แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการเครื่องพิมพ์
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งการตอบแบบสำรวจนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสำรวจใดๆ ทั้งสิ้น
เพศ
การบริการเครื่องพิมพ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บรรยากาศและสถานที่
ช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ
ความพร้อมและสมบูรณ์ของเครื่องพิมพ์
ปริมาณเครื่องพิมพ์, อุปกรณ์อื่นๆ เพียงพอ
ความทันสมัยของอุปกรณ์และระบบ
Submit
This form was created inside of KRIRK University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms