แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายธุรการ งานแผนงาน
คำชี้แจง แบบตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบการควบคุมภายในของทุกงานในโรงเรียนกันทรารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัด 2. ให้มีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดประหยัด ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 3. ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4. เพื่อลดความสูญเสียทางด้านงบประมาณและป้องกันการทุจริต 5. ให้มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ชื่อ - สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม *
Your answer
ข้อมูลปีงบประมาณ *
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบให้ตรวจสอบตามภาระงานของกลุ่มสาระ ฝ่าย งานของโรงเรียนกันทรารมณ์ จากรายงานการตรวจสอบรายการ ตามสภาพการดำเนินงานโดยมีหัวข้อจรวจสอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
การปฏิบัติ มี/ทำ หมายถึง มีการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ไม่มี/ไม่ทำ หมายถึง ไม่มีการดำเนินการตามรายการตรวจสอบ ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 76 – 100 ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 51 – 75 ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 26 – 50 ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 1 – 25
หมายเหตุ ในกรณีตรวจสอบแล้วไม่มีการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่มีการดำเนินงาน
งานแผนงาน
1. มีห้องแผนงาน วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
1. มีห้องแผนงาน วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
2. มีการจัดทำข้อมูลสถิติและแฟ้มข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบ *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
2. มีการจัดทำข้อมูลสถิติและแฟ้มข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบ
3. มีการจัดทำเอกสารข้อมูลและสารสนเทศ *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
3. มีการจัดทำเอกสารข้อมูลและสารสนเทศ
4. มีการวางแผนการจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
4. มีการวางแผนการจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
5. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษา *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
5. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษา
6. มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
6. มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
7. มีการติดตามการดำเนินงานตามโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
7. มีการติดตามการดำเนินงานตามโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
8. มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
8. มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
9. มีประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการระหว่างการดำเนินงานโดยจัดทำสรุปเป็นรูปเล่ม *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
9. มีประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการระหว่างการดำเนินงานโดยจัดทำสรุปเป็นรูปเล่ม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of EIS Association of Thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms