แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
คำชี้แจง แบบตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบการควบคุมภายในของทุกงานในโรงเรียนกันทรารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัด 2. ให้มีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดประหยัด ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 3. ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4. เพื่อลดความสูญเสียทางด้านงบประมาณและป้องกันการทุจริต 5. ให้มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ชื่อ - สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม *
Your answer
ข้อมูลปีงบประมาณ *
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบให้ตรวจสอบตามภาระงานของกลุ่มสาระ ฝ่าย งานของโรงเรียนกันทรารมณ์ จากรายงานการตรวจสอบรายการ ตามสภาพการดำเนินงานโดยมีหัวข้อจรวจสอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
การปฏิบัติ มี/ทำ หมายถึง มีการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ไม่มี/ไม่ทำ หมายถึง ไม่มีการดำเนินการตามรายการตรวจสอบ ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 76 – 100 ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 51 – 75 ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 26 – 50 ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 1 – 25
หมายเหตุ ในกรณีตรวจสอบแล้วไม่มีการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่มีการดำเนินงาน
1. มีการวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
1. มีการวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
2. มีการให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
2. มีการให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีการวางแผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
3. มีการวางแผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
4. มีการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
4. มีการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
5. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดปีและเป็นส่วนหนึ่งของงานปกติ *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
5. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดปีและเป็นส่วนหนึ่งของงานปกติ
6. การจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
6. การจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง
7. มีการจัดเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการทำงานเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
7. มีการจัดเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการทำงานเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก
8. มีการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านการประเมินแล้วต่อสาธารณชน *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
8. มีการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านการประเมินแล้วต่อสาธารณชน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา *
Your answer
งานควบคุมภายในขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of EIS Association of Thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms