แบบประเมินการดำเนินงานควบคุมภายในโรงเรียนกันทรารมณ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ฝ่าย/งาน *
ข้อมูลปีงบประมาณ
ตอนที่ 2 แบบประเมินการดำเนินงานควบคุมภายใน
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยมาก
Untitled Question *
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
1. จัดระบบการควบคุมภายในของโรงเรียน
2. จัดทำเครื่องมือในการบริหารมิให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้สถานศึกษาปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย
3. ดำเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ
4. จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
5. พัฒนาระบบควบคุมภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
งานควบคุมภายในขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
Submit
This form was created inside of EIS Association of Thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms