แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายธุรการ งานพัสดุและสินทรัพย์
คำชี้แจง แบบตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบการควบคุมภายในของทุกงานในโรงเรียนกันทรารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัด 2. ให้มีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดประหยัด ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 3. ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4. เพื่อลดความสูญเสียทางด้านงบประมาณและป้องกันการทุจริต 5. ให้มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ชื่อ - สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม *
Your answer
ข้อมูลปีงบประมาณ *
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบให้ตรวจสอบตามภาระงานของกลุ่มสาระ ฝ่าย งานของโรงเรียนกันทรารมณ์ จากรายงานการตรวจสอบรายการ ตามสภาพการดำเนินงานโดยมีหัวข้อจรวจสอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
การปฏิบัติ มี/ทำ หมายถึง มีการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ไม่มี/ไม่ทำ หมายถึง ไม่มีการดำเนินการตามรายการตรวจสอบ ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 76 – 100 ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 51 – 75 ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 26 – 50 ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 1 – 25
หมายเหตุ ในกรณีตรวจสอบแล้วไม่มีการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่มีการดำเนินงาน
หมวดครุภัณฑ์
1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและกำหนดหน้าที่ *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและกำหนดหน้าที่
2. มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์เป็นปัจจุบันและถูกต้อง *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
2. มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
3. การลงทะเบียนมีการแยกแฟ้มประเภทครุภัณฑ์อย่างถูกต้อง *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
3. การลงทะเบียนมีการแยกแฟ้มประเภทครุภัณฑ์อย่างถูกต้อง
4. มีการลงรหัสครุภัณฑ์อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันครบถ้วน *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
4. มีการลงรหัสครุภัณฑ์อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันครบถ้วน
5. มีทะเบียนครุภัณฑ์ หมวด/ฝ่ายอย่างถูกต้อง *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
5. มีทะเบียนครุภัณฑ์ หมวด/ฝ่ายอย่างถูกต้อง
6. มีใบคุมครุภัณฑ์แต่ละประเภทพร้อมชื่อผู้ครอบครองครุภัณฑ์ *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
6. มีใบคุมครุภัณฑ์แต่ละประเภทพร้อมชื่อผู้ครอบครองครุภัณฑ์
7. มีการบันทึกการใช้ครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
7. มีการบันทึกการใช้ครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน
8. มีการบันทึกการซ่อมครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
8. มีการบันทึกการซ่อมครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน
9. ครุภัณฑ์มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
9. ครุภัณฑ์มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of EIS Association of Thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms