แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายวิชาการ งานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
คำชี้แจง แบบตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบการควบคุมภายในของทุกงานในโรงเรียนกันทรารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัด 2. ให้มีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดประหยัด ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 3. ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4. เพื่อลดความสูญเสียทางด้านงบประมาณและป้องกันการทุจริต 5. ให้มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ชื่อ - สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม *
Your answer
ข้อมูลปีงบประมาณ *
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบให้ตรวจสอบตามภาระงานของกลุ่มสาระ ฝ่าย งานของโรงเรียนกันทรารมณ์ จากรายงานการตรวจสอบรายการ ตามสภาพการดำเนินงานโดยมีหัวข้อจรวจสอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
การปฏิบัติ มี/ทำ หมายถึง มีการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ไม่มี/ไม่ทำ หมายถึง ไม่มีการดำเนินการตามรายการตรวจสอบ ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 76 – 100 ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 51 – 75 ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 26 – 50 ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 1 – 25
หมายเหตุ ในกรณีตรวจสอบแล้วไม่มีการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่มีการดำเนินงาน
1. โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การสอนให้คณะครูทราบ *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
1. โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การสอนให้คณะครูทราบ
2. โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
2. โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน
3. คณะครูมีการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
3. คณะครูมีการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน
4. คณะครูร่วมกับนักเรียนผลิตสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระและรายวิชา *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
4. คณะครูร่วมกับนักเรียนผลิตสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระและรายวิชา
5. มีการจัดทำทะเบียนสื่อ การใช้สื่อของคณะครูในแต่ละกลุ่มสาระและรายวิชา *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
5. มีการจัดทำทะเบียนสื่อ การใช้สื่อของคณะครูในแต่ละกลุ่มสาระและรายวิชา
6. การใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
6. การใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน
7. มีการประเมินผลการใช้สื่อในแต่ละกลุ่มสาระและรายวิชา *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
7. มีการประเมินผลการใช้สื่อในแต่ละกลุ่มสาระและรายวิชา
8. คณะครูใช้สื่อ เทคโนโลยีและอุปกรณ์การสอนในแต่ละกลุ่มสาระและรายวิชา *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
8. คณะครูใช้สื่อ เทคโนโลยีและอุปกรณ์การสอนในแต่ละกลุ่มสาระและรายวิชา
9. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินการใช้สื่อการสอน *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
9. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินการใช้สื่อการสอน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา *
Your answer
งานควบคุมภายในขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of EIS Association of Thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms