แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายวิชาการ งานแนะแนว
คำชี้แจง แบบตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบการควบคุมภายในของทุกงานในโรงเรียนกันทรารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัด 2. ให้มีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดประหยัด ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 3. ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4. เพื่อลดความสูญเสียทางด้านงบประมาณและป้องกันการทุจริต 5. ให้มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ชื่อ - สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม *
Your answer
ข้อมูลปีงบประมาณ *
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบให้ตรวจสอบตามภาระงานของกลุ่มสาระ ฝ่าย งานของโรงเรียนกันทรารมณ์ จากรายงานการตรวจสอบรายการ ตามสภาพการดำเนินงานโดยมีหัวข้อจรวจสอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
การปฏิบัติ มี/ทำ หมายถึง มีการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ไม่มี/ไม่ทำ หมายถึง ไม่มีการดำเนินการตามรายการตรวจสอบ ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 76 – 100 ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 51 – 75 ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 26 – 50 ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ได้ผลในระดับร้อยละ 1 – 25
หมายเหตุ ในกรณีตรวจสอบแล้วไม่มีการดำเนินงานตามรายการตรวจสอบ ให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่มีการดำเนินงาน
1. มีการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คณะครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
1. มีการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คณะครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
2. มีการจัดคาบสอนกิจกรรมแนะแนวอย่างเป็นระบบ *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
2. มีการจัดคาบสอนกิจกรรมแนะแนวอย่างเป็นระบบ
3. มีหลักสูตร เนื้อหาการสอนแนะแนวทุกระดับชั้น *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
3. มีหลักสูตร เนื้อหาการสอนแนะแนวทุกระดับชั้น
4. คณะครูที่สอนกิจกรรมแนะแนวเป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
4. คณะครูที่สอนกิจกรรมแนะแนวเป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร
5. มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการสอนกิจกรรมแนะแนว *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
5. มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการสอนกิจกรรมแนะแนว
6. มีห้องแนะแนว เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นครบถ้วน *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
6. มีห้องแนะแนว เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นครบถ้วน
7. มีเอกสาร หนังสือ คู่มือให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวแก่คณะครู *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
7. มีเอกสาร หนังสือ คู่มือให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวแก่คณะครู
8. มีการวัดผลประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) อย่างต่อเนื่อง *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
8. มีการวัดผลประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) อย่างต่อเนื่อง
9. การดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ *
Required
*
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
9. การดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา *
Your answer
งานควบคุมภายในขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of EIS Association of Thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms