ความพึงพอใจในการใช้สื่อ blog-krubongkot 1/2558m.6

ให้นักเรียนเลือกตามหมายเลข 1.น้อยที่สุด 2. น้อย 3. ปานกลาง 4. มาก 5. มากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question